Hopp direkte til innhold

Klar for årets jordbruksoppgjør?

Nå kan du også gjøre deg klar ved å studere grunnlagstallene for forhandlingene.

Blant de sikre tegnene på at det er vår, er at jordbruksforhandlingene starter. Men viktige forberedelser har vært i gang lenge.

I NIBIO sitter sekretariatet for budsjettnemda. De har gjennom vinteren avsluttet arbeidet med å analysere og tilrettelegge tallene som partene i oppgjøret skal legge til grunn. Uten dette arbeidet ville mesteparten av forhandlingstiden gått med til å diskutere forutsetninger.

I hovedavtalen mellom partene i jordbruksoppgjøret står det at budsjettnemda for jordbruket skal framskaffe og bearbeide grunnlagsmateriale for forhandlinger om jordbruksavtaler og framlegge resultatene i rapportform. Det er nå tilgjengelig på NIBIOs hjemmesider.

– Nok å være uenig om

Nemnda består fra bondesiden av representanter fra Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Fra staten er det ikke bare Landbruks- og matdepartementet som er representert, men også Finansdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

– Her fins nok av ting å være uenige om. Desto viktigere er det da at partene er enige om beskrivelsen av økonomisk status og utvikling til og med inneværende år. Denne beskrivelsen legges til grunn for krav og tilbud. Det er vårt ansvar å levere et tallgrunnlag som holder god kvalitet og gir relevant informasjon, sier Lars Johan Rustad, avdelingsleder for landbruksøkonomisk analyse i NIBIO til egne hjemmesider.

Tre elementer du må vite hva er

Totalkalkylen skal vise inntektsnivå og inntektsutvikling i jordbruket. Kalkylen gir oversikt over totale inntekter, kostnader og resultat. Tallene baserer seg på kjente regnskap til og med 2014, samt foreløpig regnskap for 2015 og budsjetterte tall for 2016.

Resultatkontrollen skal vise om målene for jordbruket oppfylles. Det brukes så oppdaterte tall som mulig, inkludert foreløpige tall for 2015.

– For eksempel kan strukturutvikling vises gjennom endringer i størrelse på brukene og antall dyr. Eller en kan se på hvordan jordbruksproduksjonen fordeler seg geografisk med tanke på den politiske målsettingen om at vi skal ha jordbruk i hele landet, forklarer Rustad.

Utslag på den enkelte brukstype

Referansebruksberegningene er nok de tallene som de fleste bønder kikker mest på. Her viser man utslaget på 28 typer av gjennomsnittsbruk. Beregningene bygger på 2014-regnskapene, men er framregnet til 2016, fra 745 jordbruksbedrifter som inngår i NIBIOs driftsgranskinger.

Samtidig har vi sett i vinter at for sterkt fokus på denne gjennomsnittsbetraktningen kan gi et feil inntrykk. Bevilgningene over jordbruksavtalen er en ramme. Er det flere bønder som søker om tilskudd enn det partene trodde ved jordbruksoppgjøret, blir det mindre utbetaling per bonde.

Målet er å feire 17. mai

Nå skal organisasjonene drøfte internt og legger fram sitt krav i løpet av et par uker. Deretter kommer tilbudet fra staten etter nye en til to uker. Først når statens tilbud ligger på bordet, starter forhandlingene som har mål om å være sluttført innen 17. mai. Avtalen skal så godkjennes av Stortinget før sommeren.

 

NIBIO: Slik forberedes jordbruksforhandlingene

Siste landbruksnyheter

Optimisme blant naboene våre

7. mars 2017

EUs lønnsomhetsindeks for landbruket viser en positiv tendens andre halvår 2016. Etter flere perioder med nedadgående trend, ser det ut til at optimismen er tilbake.

Stadig flere bønder med høy gjeld

28. februar 2017

Bondens gjeld økte med 5 prosent i 2015. Rentekostnadene gikk ned med 7 prosent. Fortsatt har kvinner i landbruket lavere gjeld enn menn.

Priser og markeder for jord endrer seg

24. februar 2017

Russland ser ut til å være et alternativ hvis du er ute etter rimelig, god jord. Men selv dansk jord med sine stive priser anbefales nå for investorer.

Fagsider landbruk

Les våre guider innen følgende tema:

EierskifteEierskifte

InvesteringInvestering

Sikre fremtiden Sikre fremtiden