Hopp direkte til innhold

Kan fordele skatten over flere år

Kyllingprodusenter som skal avvikle får anledning til å fordele omstillings-bidraget når de forplikter seg til å ikke starte på ny kyllingproduksjon.

Hovedregelen i skatteloven er at en fordel skal tas til inntekt når du får en ubetinget rett til ytelsen. Det er uten betydning når det er avtalt at betaling skal skje eller når ytelsen faktisk betales. Likevel har det vært praksis med en rekke unntak.

For eksempel vil du skattlegges for produksjonstilskudd i det året du får det utbetalt, selv om grunnlaget for tilskuddet er basert på produksjonen året før. Ved omlegging til økologisk produksjon gis et engangstilskudd. Det kan kreves fordelt til beskatning med et likt beløp per år over det antallet år du har forpliktet deg til økologisk drift.

Gir grønt lys for omstillingsbidrag for kylling

Norges Bondelag har tatt opp problemstillingen med Skatteetaten i forbindelse med at kyllingprodusenter som avvikler får et omstillingsbidrag av Nortura. De henviser blant annet til tidligere avgjørelser i 1992 og 2000 knyttet til nedtrapping i svineproduksjonen og omstilling av melkeproduksjon. Bondelaget hevder at dagens situasjon for kyllingprodusenter er parallell.

– Disse tillempingene har vært nedfelt i Lignings-ABC i en årrekke og må antas å være uttrykk for fast og langvarig ligningspraksis. På denne bakgrunnen er vi kommet til at omstillingsbidrag i kyllingproduksjon kan fordeles skattemessig over den perioden produsentene forplikter seg til å avstå fra fjørfeproduksjon, skriver Skatteetaten i sitt svarbrev til Bondelaget.

Kan fordeles over inntil 5 år

I praksis betyr dette at utbetalingene i 2016 og 2017 kan fordeles over den tiden man har forpliktet seg overfor Nortura til ikke å starte opp igjen. For de fleste som inngår avtale vil dette dreie seg om 5 år. Skjer et eierskifte før den tid, må det resterende tas til inntekt i overdragelsesåret.

Bondelaget tok også opp at situasjonen kan sees på som en tvangssituasjon, noe som i skattemessig forstand kan komme inn under reglene om "ufrivillig realisasjon". Her får Bondelaget ikke medhold av Skatteetaten, da tilskuddet ikke er knyttet til tap av eiendel, men kompensasjon for tapt produksjon.

Til slutt slår også Skatteetaten fast at tilskuddet ikke kan brukes til nedskrivning av bygningens verdi i regnskapet, selv om det for mange ikke er noen reell alternativ utnyttelse av anlegget.