Hopp direkte til innhold

Investors tanke ved kjøp av jord

Prisen på jord stiger også i en tid med negativ utvikling i lønnsomhet i landbruket.

Stadig mottar vi signaler fra Sverige om svenske melkeprodusenter som sliter og mange gir også opp. Likevel kommer det parallelt melding om at jord omsettes for høyere priser enn tidligere. Det er økning i hele Sverige, men naturligvis høyest på den beste jorden.

I de beste områdene i Skåne og Östergötland har snitt prisen økt til 31.350 norske kroner per dekar. Rekordnoteringen er oppe i 41.100 kroner. Det tilsvarer en økning på 2 prosent fra 2014. Målingene utføres av LRF Konsults eiendomsmeglere.

Det forventes også en ytterligere økning i 2016. Årsaken er naturlig nok det lave rentenivået. Men det er naturlig å spørre seg hvordan det likevel kan være mulig å få regnestykket ved denne investeringen til å gå opp.

Sikker investering for pensjonsfond

Tradisjonelt har jord og skog vært ansett av pensjonsfond som sikre investeringer, men med lav avkastning. Det har derfor vært ønskelig å ha en del av sin portefølje investert i landbruk for å skape en god balanse. Danske AP Pension har dette som sin strategi.

– Med investeringene i danske gårder forventer vi å oppnå en god avkastning til våre kunder, samtidig med at vi hjelper noen av de dyktigste bøndene som til nå har kjempet forgjeves med å få lån til å kjøpe en gård, sier administrerende direktør i AP Pension, Søren Dal Thomsen, til egne nettsider for to år siden da de startet med oppkjøp.

Tøffe vilkår, men mulighet for unge bønder

Men veien fram for den unge bonden er lang: AP Pensjon krever en leie av bonden på 5,2 prosent av jordverdien og 6,5 prosent av det beløp som er investert i bygninger. Den unge bonden er selv ansvarlig for drifta og tar risikoen ved om det blir noe overskudd ut over leien.

Etter 10 år har bonden opsjon på å kjøpe gården. Vilkårene for dette er fastlagt når leieavtalen ble inngått. En dyktig bonde vil kunne bygge opp egenkapital i denne perioden, som kan brukes ved kjøpet. AP Pension har kun risikoen for en verdiutvikling.

Årlig avkastning pluss verdistigning

Tidligere uttalelser fra AP Pension har vært at prisen må ned i 10.000 danske kroner per dekar for at de skal kunne oppnå sitt lønnsomhetsmål på 4 prosent årlig avkastning. Etter den uttalelsen har renten falt kraftig. I tillegg har fondet en forventning om en årlig verdiøkning på jorda på 1,5 prosent. Dermed er verdiutviklingen vi ser i Sverige siste året høyere enn den langsiktige forventningen til pensjonsfondet.

Lantbruk & Skogsland: Priset på åkermark ökar mest i norra delarna av Sverige