Gårdsprisene økte 46 % på 5 år

Kjøpesummen på gårder overdratt i fri handel i 2015 var 2,4 millioner kroner. Størst andel salg i fri handel og høyest pris er på sentralt Østlandsområde.

Hvert år blir rundt 5 prosent av landets 185.000 landbrukseiendommer overdratt til ny eier. Av de snaut 9000 overdragelsene som ble gjennomført i 2015 viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at en av tre omsetninger var skifteoppgjør eller tinglysing av retten til å sitte i uskiftet bo. Litt under en av tre var omsetninger i fritt salg.

Den siste tredjedelen omfatter overdragelser registrert som hel eller delvis gave og «annet». Ni av ti overdragelser registrert som gave, skjedde innen familien. Totalt var det 5500 eierskifter som SSB definerer som familieoverdragelser, det vil si drøyt 60 prosent av alle omsetningene.

Usikker statistikk viser likevel trenden

Statistikken baserer seg på opplysninger som den enkelte gir på skjøtet. Tolkningen for de som fyller ut skjemaene kan være litt ulik, så vi må ikke legge for mye vekt på antallet i hver gruppe. Det kan derimot være interessant å se på utviklingen.

Antall gårder som selges i fri handel har siden 2006 ligget stabilt i området 2700. Statistikken sier videre at rundt 3500 gårder selges til noen som ikke er i familie. Selv om vi har et større fokus på at gårder selges ut av familien, er det ikke noe i statistikken som tyder på det.

Markert prisøkning

Gjennomsnittlig kjøpesum for 2800 landbrukseiendommer i fritt salg i 2015 var 2,14 millioner kroner, det vil si en økning på 46 prosent fra 2010. Dette tilsvarer en økning med 7 prosent fra året før. Disse tallene gjelder for alle eiendommer, det vil si også gårder uten bebyggelse.

Bebygde eiendommer i fritt salg med bruksformål landbruk på skjøtet hadde en gjennomsnittlig kjøpesum på 2,4 millioner kroner i 2015. Det var en økning på 10 prosent fra året før. Det er en tendens til at gårder som har krysset av for formål "Landbruk" stiger mer i verdi enn gårder hvor det er krysset av for "Bolig".

Landsvariasjon fra 1 til 5 millioner

Gårdsalgene i Akershus/Oslo lå i 2015 på topp med en gjennomsnittlig kjøpesum på 4,72 millioner. Østfold og Vestfold hadde også et snitt på over 4 millioner kroner.

Totalt var det 209 omsetninger i fritt salg med kjøpesum på 5 millioner kroner eller mer i 2015, en økning på 50 fra året før. Akershus/Oslo og Østfold hadde flest slike omsetninger. Grovt sett kan vi si at ti prosent av omsetningene i Oslofjord-regionen hadde en kjøpesum over 5 millioner kroner.

I andre enden av skalaen finner vi Troms som for første gang kom over 1 million i gjennomsnittlig kjøpesum. I området under 1,5 millioner finner vi også Nordland og Sogn og Fjordane.

Eksterne lenke: Overdragelse av landbrukseiendommer i 2015 (SSB)