Fortsatt gode tall for Landkreditt Utbytte

Aksjefondet Landkreditt Utbytte leverte 2,3 prosent avkastning til andelseierne i september.

Fondet har etter dette gitt 14,1 prosent avkastning det siste året og 15,9 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning siden etableringen i februar 2013.

Oslo Børs Hovedindeks viser til sammenligning syv prosent avkastning det siste året og en årlig økning på åtte prosent siden 28. februar 2013.

God utvikling siden etableringen

De siste tre årene har Landkreditt Utbytte gitt en samlet avkastning på 59,5 prosent til andelseierne, mens hovedindeksen har økt 24,1 prosent i perioden.

Avkastningstallene er oppdatert til og med 30. september i år og basert på en forutsetning om at årlige utbyttebetalinger har blitt reinvestert i fondet.

LK utbytte daglig verdiutvikling i fondet

Positive bidrag fra bank og sjømat

Den siste måneden har banksektoren bidratt positivt med cirka 1,1 prosentenheter til fondets samlede avkastning. Egenkapitalbevisene i Sparebanken Sør økte 20 prosent i verdi, mens «nabobanken» i Rogaland – Sparebank 1 SR-Bank – økte 14 prosent i verdi på børsen i september.

Landkreditt Utbytte-porteføljen har blitt gradvis lettere eksponert i sjømatselskaper de siste månedene. Frigjorte midler har fortrinnsvis blitt investert i finansrelaterte aksjer og egenkapitalbevis.

I september ga sjømatsektoren et positivt resultatbidrag på cirka 0,8 prosentenheter. Ved månedsskiftet var 11 prosent av fondets midler eksponert i havbruksselskaper. Sjømatselskapene har i høy grad bidratt positivt til Landkreditt Utbytte-porteføljens avkastning det siste året. Men etter en periode med sterkt økende kurser på aksjer i sektoren har altså fondet nå realisert posisjoner og sikret en del gevinster.

Største investering i fondet per 30. september

Den største investeringen i Landkreditt Utbytte var ved månedsskiftet Aker-kontrollerte Ocean Yield. Ocean Yield tilbyr langsiktige finansieringsløsninger for rederier med ulike typer fartøyer og langsiktige befraktningsavtaler.

Selskapet ble tilført 860 millioner kroner som ny egenkapital i september. Dette gir selskapet anledning til å finansiere nye objekter og derigjennom skape verdier for sine aksjonærer. Ocean Yield økte 4,4 prosent i verdi i september etter at kapitalutvidelsen i selskapet ble fulltegnet til 63 kroner per aksje den første dagen i måneden.

Kort om Landkreditt Utbytte

Landkreditt Utbytte investerer i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, hovedsakelig på Oslo Børs. Fondets midler investeres fortrinnsvis i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer eierne best mulig avkastning på egenkapitalen.

Mer fondsinformasjon

Landkreditt Utbytte ble etablert 28.2.2013. Alle avkastningstall og porteføljeinnehav er oppdatert pr. 30.9.2016 med mindre annet er angitt. Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Fondets avkastning kan bli negativ som følge av kurstap.

foto: Stein Henningsen