Flere salg uten konsesjon

Det er flertall på Stortinget for å redusere betydningen konsesjonsloven og priskontrollen. Forpakter du en eiendom først kan du slippe konsesjon.

Etter at det ble klart for regjeringen at det ikke var flertall hverken for å fjerne hele konsesjonsloven eller priskontrollen, har regjeringspartiene og de to støttepartiene Venstre og KrF på flere punkter kommet til enighet som sikrer et flertall for endringer i Stortinget.

Endringer i priskontroll

Nationen kunne melde at små eiendommer skal fortsatt slippe priskontroll og konsesjon. Innslagspunktet for å vurdere priskontroll heves fra 2,5 millioner kroner til 3,5 millioner. Samtidig heves arealgrensen for om det er konsesjonsplikt, og dermed priskontroll, fra 25 til 35 dekar fulldyrket eller overflatedyrket jord.

Det har vært mye diskutert om det skal være priskontroll på skog. Argumentet i mot priskontroll er at tømmermarkedet ikke er et politisk styrt marked, slik det er for jordbruket. Nå foreslår flertallet å oppheve priskontrollen for rene skogeiendommer.

Fritak for skogdel?

Det skal også vurderes om skogdelen på et kombinert gårdsbruk, skal være fritatt. En slik deling vil imidlertid være vanskelig å gjennomføre når gården selges samlet.

Regjeringspartiene og de to støttepartiene ber også regjeringen vurdere enklere overdragelse av tilleggsjord til en naboeiendom. Her er tanken at det ikke skal være nødvendig å søke om deling etter jordloven og at man skal slippe konsesjonsbehandling. Det kan dermed bli interessant å se hvordan begrepet "naboeiendom" blir definert.

Omgår konsesjon ved forpaktning

I forslaget står det også at en som skal kjøpe en eiendom som han forpakter, bør slippe å søke om konsesjon. Det må understrekes at dette skal vurderes av regjeringen. Det er trolig at man da ser at dette i realiteten er en effektiv omgåelse av konsesjon og priskontroll.

Ved å bruke et år ekstra på salgsprosessen, det vil si forpakte et års tid før kjøpet, vil alle uansett størrelse på eiendom kunne omgå konsesjonsloven.

Positivt å beholde priskontroll

Etter min oppfatning er det positivt at priskontrollen beholdes, selv om den i praksis svekkes betydelig. Årsaken er at den inneholder et viktig prinsipp om at jord og skog skal verdsettes ut fra avkastning og ikke markedsverdi. På den måten blir det en sammenheng med relativt lav lønnsomhet i jordbruket og prisen på jord.

Ved taksering av skog vil det antageligvis framover blir verdier som i større grad gjenspeiler svingningene i markedet for tømmer.

Flertall for priskontroll

– Fleirtalet med Sp, Ap, SV, KrF og Venstre vedtek at priskontrollen skal gjelde. Det vil seie at Listhaugbrevet må reverserast, sier Geir Pollestad (Sp) til Nationen.

Det er tidligere gjort endringer i jordloven som gjør at det er lettere å selge deler av eiendommen, altså sitte igjen med noe areal selv. Hvis man ved salg av tilleggsareal til nabo slipper både søknad om deling og konsesjon, herunder priskontroll, kan vi oppleve salg av deler av eksempelvis en skogeiendom. Ønsket fra skogeierorganisasjoner og politikere om å få mer rasjonelle enheter, kan da føre til det motsatte.