Hopp direkte til innhold

Flere bønder, mindre tilskudd

Jordbruksoppgjøret er en pott penger som skal fordeles. Når færre bønder slutter enn det partene har regnet med, blir det mindre tilskudd på hver bonde.

Denne uken er en god uke for bondens driftskredittkonto. I år overføres 5,2 milliarder kroner fra Landbruksdirektoratet 3. februar til omtrent alle landbruksforetak som søkte om tilskudd i august i fjor. Men hvis du har regnet på hvor mye du skulle ha, kan det hende du blir skuffet.

Flere søknader enn forventet 

Bakgrunnen finner vi ved å se tilbake til jordbruksoppgjøret fra i fjor vår. I forhandlingene legges det fram prognoser for hvor mange dekar og dyr man forventer at blir tatt med i søknaden om tilskudd. Det bevilges en pott penger og det beregnes hvor mye tilskuddet blir per dekar eller dyreenhet. Det er ikke så mye fokus på at dette er foreløpige satser.

Når vi nå kommer til utbetalingen viser det seg at satsene er lavere enn det som ble forventet i fjor vår. Satsene er redusert fordi det har vært søkt fra flere foretak og om flere dyr og mer areal enn det som lå i prognosen som ble brukt ved jordbruksoppgjøret i 2015. Blant annet har færre melkeprodusenter enn forventet avviklet sin produksjon, mens produksjonen av sau og lam ligger over prognosene. Det er søkt om 90 millioner mer i tilskudd enn det som er bevilget.

– For denne utbetalingen har det vært nødvendig å redusere de foreløpige satsene fra jordbruksoppgjøret 2015 for flere av tilskuddsordningene for å unngå at budsjettrammen som ble fastsatt i jordbruksoppgjøret blir overskredet. Det er Landbruks- og matdepartementet som har fastsatt satsene på bakgrunn av forslag fra Landbruksdirektoratet, og etter samråd med Norges Bondelag og Norsk Bonde- og småbrukarlag, skriver Landbruksdirektoratet på sine hjemmesider.

Reduserte satser

Driftstilskudd i melkeproduksjonen blir redusert med 615 kroner, mens beitetilskuddet blir redusert med 4 kroner per storfe og 1 krone per småfe. For de som driver med spesialisert storfekjøttproduksjon blir driftstilskuddet redusert med 25 kroner per ammeku. Husdyrtilskudd reduseres med 2 prosent, mens kulturlandskapstilskudd blir 1 krone lavere per dekar enn forventet.

Også utbetalingene til sommeren må du regne med blir noe lavere enn forventet. Søknadene fra januar 2016 kan vil sannsynligvis føre til en reduksjon i utbetaling. Landbruksdirektoratet skriver at dette også omfatter en 2 prosent reduksjon i den delen av lammeslakttilskuddet som skal utbetales som produksjonstilskudd.

Pengene skal normalt være på din konto innen fredag 5. februar. Brevet med spesifikasjon av tilskuddene får du tilsendt elektronisk til din meldingsboks i Altinn. Varsel om dette får du per mobil eller epost.

Landbruksdirektoratet: Utbetaling av 5,2 milliarder kroner i produksjonstilskudd med reduserte satser