Farvel til gjennomsnittsligning

Regjeringen vil bytte ut en komplisert men velkjent ordning, med en ny komplisert ordning. Fordelene ved eierskifte av skog blir borte.

I rundt 60 år har vi hatt gjennomsnittsligning i skogbruket. Ordningen er komplisert, men ikke verre enn at både skogeiere og regnskapsførere har funnet gode måter å praktisere den på. Nå innføres en ny ordning som ikke blir enklere.

Regjeringen bruker forenkling som begrunnelse for å erstatte gjennomsnittsligningen med en ordning med tømmerkonto. Forenklingen er nok størst for byråkratene i finansdepartementet. For den enkelte skogeier blir det mye å holde styr på.

Ikke så enkelt å praktisere som det høres ut til

I utgangspunktet kan det høres greit ut: Årets overskudd kan føres på en tømmerkonto i hovedsak etter samme mønster som gevinst- og tapskonto. Det vil si at minst 20 prosent av saldo må føres til inntekt hvert år.

Problemet for den enkelte skogeier blir å dele opp inntektene og kostnadene sine. Det foreslås nemlig at inntekter fra jakt, fiske, torvuttak og lignende, samt leieinntekter fra slike aktiviteter, ikke skal omfattes av tømmerkontoordningen. Renter skal også holdes utenom.

I motsetning til i høringsforslaget, foreslår nå departementet at skattepliktig del av skogfondsmidler og offentlig tilskudd, samt utgifter som er finansiert med skogfondsmidler, skal omfattes av ordningen med tømmerkonto.

Nødvendig med overgangsordninger

Det blir særskilte regler for overgangen fra gjennomsnittsligning til tømmerkonto. Her skal man se på de siste fire årenes inntekt. Forenklet sagt skal det som ennå ikke er beskattet av de siste fire årene (2012-2016) trekkes med videre over i en tømmerkonto.

Har du hatt overskudd i denne perioden vil ubeskattet inntekt legges til saldoen på tømmerkontoen. Men har du hatt underskudd, kan du velge om du vil ta fradraget direkte i 2017 eller om du vil redusere saldoen på tømmerkontoen.

Ny utfordring ved generasjonsskiftet

Regjeringen skriver at gjennomsnittsligningen åpner for at ikke alle inntekter kommer til beskatning ved opphør av gjennomsnittsligningen, og at utgifter ved oppstart av gjennomsnittsligningen kan gi fradrag som er langt høyere enn selve utgiften. Dette har vært noe av de positive tilpasningene vi har hatt ved et generasjonsskifte.

Men nå dukker i stedet opp en ny utfordring. Selger kan overlate sin ubeskattede saldo på tømmerkonto til kjøper som følge av kontinuitetsprinsippet. Det betyr at selger kan beholde pengene ved tømmersalg før et eierskifte og overlate beskatningen til junior. Denne belastningen for junior bekymrer ikke regjeringen, men må beregnes og hensyntas i et familieoppgjør.