Bønder slipper å betale utgraving

Staten betaler utgraving hos bønder

Det er en vanlig misforståelse at du som grunneier må dekke kostnaden ved en arkeologisk utgraving på gården din. Derfor er det fristende for mange å ikke melde fra.

Takket være at bonde Bjarne Nedrehegg i Lærdal meldte fra, kunne arkeologene i begynnelsen av juli grave ut en sjelden søppelplass fra romertiden. Nedrehegg blir ikke ansvarlig for kostnaden ved undersøkelsen. De dekkes av staten.

- Dersom ein grunneigar kjem over eit kulturminne på eigedommen sin, så er det Staten som dekker kostnadene til dei undersøkingane som eventuelt er nødvendig for å dokumentere funnet.

Då er det altså ikkje slik at grunneigaren må betale, forteller fylkeskonservator Eva Moberg til NRK.

Staten betaler utgraving hos bønder

Ut fra paragraf 10 i kulturminneloven skiller man mellom mindre private tiltak og kommersielle tiltak. Utgangspunktet er at kommersielle aktører med større utbygginger på gang må betale for arkeologiske undersøkelser på samme måte som de må stå for geologiske undersøkelser knyttet til ras- og flomfare.

Men hageeiere, tomteeiere eller bønder må ikke betale noe av slike undersøkelser. De kommer normalt under betegnelsen "mindre, privat tiltak" og da skal staten betale regningen for utgravingen.

- Dersom du skal bygge bustad, garasje, hytte, ein molo eller utbetra vegen på eigedommen din, så er det Staten som betalar dersom du finn fornminne. Skal du som bonde utvide fjøsen eller dyrke eit nytt jorde opp til 15 dekar blir det definert som eit mindre privat tiltak og funn av fornminne blir då betalt av Staten.

Bonden betalar ingenting. Slik er det også dersom ein skal bygge ny eller ruste opp eksisterande landbruksveg, seier Moberg.

Grenser for hva et privat, mindre tiltak er

Du skal likevel være klar over at det er gitt noen konkrete grenser for hva som regnes som et "mindre" tiltak.

Nydyrking på mer enn 15 dekar må være samlet innenfor 5 år for å komme inn under grensen. En vei er å regne som mindre tiltak når de ikke overstiger 3 kilometer i løpet av 5 år.

En bonde kommer som nevnt under begrepet "privat", men også her kan det være grenser du møter på. Hvis tiltaket er offentlig finansiert vil det miste karakter av privat hvis det "mottar og finansieres av overveiende offentlige tilskudd."

Presisering fra Riksantikvaren:

"Oppføring av landbruksbygg knyttet til gårdsdrift regnes normalt ikke som et mindre, privat tiltak. Dersom det foreligger særlige grunner, kan det likevel i spesielle tilfeller vurderes hel eller delvis statlig kostnadsdekning".

Skal ikke gi store forsinkelser

- Vi rykkjer ut med ein gong vi får melding om funn og slike saker har høg prioritet hjå oss. Og så er det ikkje slik at vi undersøkjer alt som blir meldt. I 2015 var det naudsynt med undersøkingar i berre 1/6 av funna, sier Moberg til NRK.