Hopp direkte til innhold

Årsmøtet 2016

Tirsdag 5. april avholdt vi vårt årsmøte for 2016. Det var et positivt årsmøte som var samlet, og som uttrykte tilfredshet med utviklingen i konsernet.

Årsmøtet ble i år avholdt på én dag, og i alt 26 årsmøterepresentanter fra hele landet var samlet i Oslo for å arbeide seg gjennom årsmøtets saker. Dagen inneholdt dessuten et spennende fagprogram om landbrukets rolle i det grønne skiftet.

Les mer om fagprogrammet i Fra preik til praksis.

Fornøyd og fremoverlent styreleder

Styreleder Knut Nordmo uttrykker i sin tale til årsmøtet tilfredshet med resultatene og veksten i året som har gått. Han løfter også blikket og ser på tiden vi har foran oss, og den strategiske planen som er lagt frem mot 2020.

Med den nye planen skal Landkreditt sikre sin evne som strategisk redskap for landbruket og medlemmene. Gjennom å arbeide for gode finansieringsordninger for landbruket generelt, kan Landkreditt bidra til at landbrukets utøvere får ta del i inntektsmulighetene i et fremtidig grønt skifte.

Samtidig er det viktig å opprettholde ryggraden av et familielandbruk som produserer mat på norske ressurser. Behovet for å sikre bonden tilgang på risikokapital er sentralt for å nå flere av samfunnets mål om økt norsk matproduksjon. Her vil Landkreditt arbeide for å bidra positivt.

Les Styreleders tale i sin helhet.

Gode resultater

Styrets årsberetning og regnskapet for 2015 ble presentert av konsernsjef Ole Laurits Lønnum og økonomidirektør Jon Martin Østby. Året endte med et historisk godt resultat for Landkredittkonsernet, mye hjulpet av salget av AS Landkredittgården.

Salget av gården er en engangseffekt som ble tatt ut i 2015, for å legge til rette for å gjøre Landkreditt til en større og mer solid aktør. Landkreditt vil dermed være bedre rustet til å fylle formålet i fremtiden, med økt evne til å konkurrere på pris, og til å ta risiko for landbruket.

Også den daglige driften går bra, med lave tap og god kostnadskontroll som bidrar til et godt resultat. Banken har gjennom 2015 en svært god volumvekst, med henholdsvis 24 prosent i personmarkedet og 9,5 prosent i landbruket. Banken opplever samtidig en eksplosiv vekst i selvbetjente lånesøknader.

Årsmøtet var tilfreds med de gode resultatene og planene, og at Landkreditt på sikt blir bedre rustet til å være med landbruket på å ta risiko ble understreket. Landkreditt bygger stein på stein for å bygge opp en bank med rett risikoprofil for å gjøre en langsiktig jobb for bonden.

Les mer om regnskapet og årsrapporten.

Justeringer i vedtekter og instrukser

Årsmøtet vedtok også en rekke justeringer og endringer i vedtekter, instruks for kontrollkomité, instruks for valgkomiteen, og instruks for styret. Foranledningen for de fleste av endringene er den nye finansforetaksloven som trådte i kraft 1. januar 2016. Loven krever ikke lenger at banker skal ha kontrollkomité, men som samvirkeforetak er det et poeng å gi årsmøtet et kontrollorgan som følger opp at årsmøtets vedtak følges opp, og at samvirkeforetakets formål er i fokus.

Valg

Valgkomiteen i Landkreditt har jobbet godt gjennom store deler av året med å få på plass en god innstilling til årsmøtet.

Det er stor kontinuitet i organisasjonen, og det er heller ikke i år store utskiftninger. Ordfører Oddveig Gikling-Bjørnå, og varaordfører Bjørn Brustugun ble gjenvalgt. Det ble også gjenvalg på styreleder Knut Nordmo, styremedlem Kai Linnes og varamedlem Ove Aanestad.

Noen utskiftninger ble det i år, da mangeårig styremedlem, og styrets nestleder Annikken Kjær Haraldsen hadde frasagt seg gjenvalg. Nytt styremedlem er Eva Kaldahl. Elisabeth Gjems ble valgt som ny nestleder. 

Fra de ansatte er Øyvind Hestnes nytt styremedlem, og Jørgen Østby nytt varamedlem.

Det ble også gjennomført valg på ny kontrollkomité i tråd med nye vedtekter. Kontrollkomiteen består etter dette av leder Lisbeth Norbye, med Hans Harald Kirkevold og Per Ballestad som medlemmer.

Valgkomiteen som skal utarbeide innstilling til valgene i 2017 består av Wenche I. Kristiansen som leder og Kjell Østen, Jan Olav Tømmerås og Lisa Medhus Breiland som medlemmer.

Dette er styret i Landkreditt SA

Oversikt over tillitsvalgte