Hopp direkte til innhold

Verdi ved eierskifte mer enn doblet

Drøyt tusen bønder overdro gården året før arveavgiften ble fjernet. Antall overdragelser ble doblet og samlet verdi økte fra 1,7 til 4,3 milliarder.

Av Ole Christen Hallesby

Siste år med arveavgift var 2013. Antall overføringer av fritidseiendommer som gave ble derfor halvert fra 2012 til 2013. Mens det skjedde 4.000 arveavgiftspliktige gaveoverføringer av kontanter og bankinnskudd i 2012, var det bare 3.000 som benyttet den muligheten i 2013. Årsaken er forventningen om at arveavgiften skulle fjernes.

Bøndene måtte tenke annerledes. Fjerning av arveavgiften ble avløst av skattemessig kontinuitet, noe som gjorde at avskrivningsmulighetene i framtiden ville bli kraftig redusert. Samtidig var det svært få som av ulike årsaker ble rammet av å betale arveavgift. Dette førte til at  flere bønder enn vanlig benyttet seg av muligheten til å overdra gård og driftsløsøre i 2013. Det ble overdratt verdier for 6,1 milliarder kroner, mens snittet tidligere lå på 2,5 milliarder.

Hvis vi sammenligner de tre årene før avgiften ble vedtatt fjernet, 2010 til 2012, mot det siste året med arveavgift, var det i 2013 drøyt 50 prosent flere gårdsoverdragelser i familien med arv eller gave. Gjennomsnittet hadde ligget på snaut 1.200 eierskifter med gaveelement, men i 2013 var det 1.800 slike overdragelser. Ser vi bare på antallet som overførte gården med et gaveelement, det vil si mens de er i live, økte det fra drøyt 500 i året til tusen i 2013.

Av de som overførte eiendommen i live med gave eller forskudd på arv, kan vi også merke oss at gjennomsnittsverdien av de overførte gårdene økte kraftig. Mens snittverdien før åsetesavslag tidligere var 3,2 millioner kroner, økte den i 2013 til 4,2 millioner. Det er tydelig at familiene med de mest verdifulle eiendommene så at de hadde mest å tape på at arveavgiften ble fjernet.

Størst effekt for driftsløsøre

For overdragelse av jordbruksløsøre var effekten enda sterkere. De siste årene før fjerningen av arveavgiften var det rundt 300 bønder som hvert år overførte driftsløsøre til neste generasjon med gave som en del av oppgjøret. Dette antallet ble tredoblet i 2013 til 934 overdragelser.

I tillegg økte gjennomsnittsverdien av driftsløsøret kraftig. Mens den typiske overdragelsen i perioden 2010 til 2012 inneholdt driftsløsøre for kr 760.000, var gjennomsnittet i 2013 på kr 1.340.000. Det var også for driftsløsøre at vi hadde den største negative effekten av overgang til skattemessig kontinuitet, noe nesten tusen bønder tok konsekvensen av i 2013.

Statistikken fra SSB viser at arveavgiften i gjennomsnitt utgjorde 6 prosent av arveavgiftsgrunnlaget. 7.200 personer mottok avgiftspliktig gave i 2013. Dette er 4 prosent færre enn året før. Arveavgiften ble i november 2013 vedtatt fjernet med virkning fra 1. januar 2014, men det var mye tidligere klart at regjeringens ville gjennomføre dette.

SSB: Arveavgift, 2013