Hopp direkte til innhold

Store endringer i jordleiepris

Endringene er størst i Rogaland med tydelig prisøkning også på kornjord. For landet som helhet er den generelle økningen 4-5 prosent.

Av Ole Christen Hallesby

Landbruksdirektoratet har også i år samlet inn priser på jordleie fra 221 kommuner. Disse er omregnet til en gjennomsnittspris for ulike regioner og ulike formål. Ved hjelp av en beregnet indeks kan tallene også være nyttige for justering av eksisterende jordleieavtaler. Indeksen har økt med 4-5 prosent for gras, korn og grønnsaker. Økningen er det dobbelte for kulturbeite og noe mindre for potet.

Som middelverdier for landet er følgende priser aktuelle per dekar på god jord i 2015: Grasdyrking kr 257, korn kr 340, poteter kr 594, grønnsaker kr 854 og kulturbeite kr 70. Alle prisene er vektet. Denne vektingen innebærer at man tar hensyn til hvor mye leid areal det er i hver kommune.

– Utviklinga i jordleigeprisane er spesielle for Rogaland i år. Med unntak av leige for grønsakdyrking, er det kraftig auke i alle utleigeformål frå i fjor, alt frå god jord til dårleg jord for grasproduksjon og beite. Utviklinga for leige til grønsakdyrking er tilnærma stabilt, men her er prisnivået høgt frå før. For alle leigeformål er ikkje berre prisutviklinga sterk, men det faktiske leigeprisnivået er høgt samanlikna med andre regionar, skriver Landbruksdirektoratet.

Grønnsaksjord øker mest

Den sterkeste økningen på landsplan hadde jord som brukes til dyrking av grønnsaker og bær. Her økte vektet gjennomsnittspris fra kr 816 til kr 854 per dekar. Dette er kanskje ikke så unaturlig med tanke på den kraftige omleggingen av produksjonstilskudd som disse produksjonene fikk i fjor. Samtidig skal vi merke oss at indeksen er på samme nivå som den var i 2012.

– Betaling i form av motyting/naturalia ser ut til å vere mindre vanleg enn før, men fortsatt er det ein del av det i Trøndelag og nordover. Ved utleige til beite er gjerdehold brukt som motyting. Andre motytingar kan vere snøbrøyting og ved, skriver Landbruksdirektoratet.

Landbruksdirektoratet: Jordleigeundersøking 2015 – store endringar

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.