Hopp direkte til innhold

Se til aksjemarkedet for avkastning

Som følge av oljeprisfall og ytterligere rentenedgang internasjonalt, fikk vi rekordlave rentenivåer mot slutten av 2014. Mye tyder på at renten vil bli enda lavere utover i 2015.

Norges Bank senket styringsrenten med 0,25 prosentenheter til 1,25 prosent i desember og signaliserte samtidig at renten med stor sannsynlighet vil bli ytterligere redusert i 2015.

Nye rentekutt vil gjøre boliglån tilnærmet «gratis», justert for skatt og inflasjon. Dette innebærer en tilsvarende lav renteavkastning på kapital, noe som gjør langsiktig sparing i bank mindre attraktivt. Derfor forventer vi at både profesjonelle investorer og private sparere i økende grad vil søke til aksjemarkedet for avkastningsmuligheter i 2015.

- Fersk statistikk fra Verdipapirfondenes forening (VFF) bekrefter at interessen for aksjefond er økende. I mars 2015  nettotegnet norske privatpersoner  aksje- og kombinasjonsfond for 2,1 milliarder kroner. Dette er det høyeste tallet vi har sett på en enkeltmåned siden 2006, sier Brita C. Knutson, administrerende direktør i Landkreditt Forvaltning.

Må spare smartere

I dag er ikke rentene du får på bankkontoen nok til å dekke opp for skatt og inflasjon. Det betyr at kjøpekraften din svekkes hvis du kun sparer i banken.

I tillegg er det gjort endringer i både private pensjonsordninger og i folketrygden som innebærer at fremtidens pensjonister må belage seg på lavere pensjonsutbetalinger enn det dagens pensjonister får.

- Kombinasjonen av de lave rentene og endringene i pensjonssystemet, gjør det nødvendig å ta et aktivt grep om egen sparing, spesielt hvis du vil opprettholde, og helst forbedre, din levestandard som pensjonist. Da trenger du en høyere avkastning på sparingen enn det bankkontoen nå kan by på. Løsningen kan være langsiktig sparing i aksjefond, fortsetter Knutson. 

Aksjemarkedet svinger, men over tid gir det høyere avkastning enn i banksparing. De siste 20 årene har Oslo Børs gitt en gjennomsnittlig årlig avkastning på rundt 10 prosent.  

Landkredittfondene

Landkreditt Forvaltning forvalter fem verdipapirfond hvorav tre er aksjefond og to er rentefond.

Landkreditt Utbytte

Aksjefondet Landkreditt Utbytte investerer i norske aksjer og egenkapitalbevis. Fondet investerer i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen. Fondet vil normalt utbetale et årlig utbytte til andelseierne.

Landkreditt Utbytte passer for investorer med mer enn fem års investeringshorisont.

Landkreditt Aksje Global

Aksjefondet Landkreditt Aksje Global har et globalt mandat og investerer sine midler i under-fond. Landkreditt Aksje Global er et bredt eksponert aksjefond. Fondet har en god risikospredning, både geografisk, bransjemessig og på selskapsnivå.

Landkreditt Aksje Global passer for investorer med mer enn fem års investeringshorisont.

Landkreditt Extra

Rentefondet Landkreditt Extra investerer hovedsakelig i rentebærende verdipapirer utstedt av norske foretak, det såkalte high-yield markedet. Fondet investerer kun i obligasjoner utstedt i norske kroner med kort gjenværende rentebindingstid og inntil tre års gjenværende periode til endelig forfall.

Landkreditt Extra passer for investorer med mer enn ett års investeringshorisont.

Landkreditt Høyrente

Rentefondet Landkreditt Høyrente investerer i obligasjoner med kort gjenværende rentebindingstid. Porteføljen består av ca. to tredjedeler bank- og finanseksponering og ca. en tredjedel eksponering mot utstedere i foretakssektoren.

Landkreditt Høyrente passer for investorer med mellomlang sparehorisont og er et godt alternativ til sparing på høyrentekonto i bank.

Les mer om fondene våre og hvordan du kommer i gang med fondssparing