Hopp direkte til innhold

Ønsker å dyrke mer jord

Nedbygging av jordbruksjord fortsetter. Samtidig ønsker bøndene å dyrke mer jord. Men hvor det skjer er veldig skjevt fordelt.

Av Ole Christen Hallesby

Vi leser positive meldinger om at omdisponering av dyrket mark går ned. For andre år på rad er arealet under 6.000 dekar. Samtidig viser statistikken at 18.752 dekar er godkjent for nydyrking i 2014. Men bak tallene er det mye som tyder at den beste jorda forsvinner for godt.

De fleste byer og tettsteder i Norge med befolkningsvekst er omkranset av dyrka jord. Den beste jorda ligger derfor der hvor også utbyggingspresset er størst. Kommuneoversikten viser at presskommuner også i 2014 har størst omdisponering til andre formål. Samtidig er ikke nydyrkingen i disse områdene så stor som andre steder.

Mer enn 20 % av omdisponering av jordbruksareal i Norge, skjedde i Rogaland. Av de drøyt 2.000 dekar som ble omdisponert var 75 % dyrket jord, resten dyrkbar jord. Til sammenligning har fylke nummer to på listen, Sør-Trøndelag, en fordeling med 36 % av omdisponert areal på dyrka jord og 64 % på dyrkbar jord. Fylket står for 11 % av omdisponert areal i Norge.

I Rogaland er det tre kommuner som står for to tredeler av det jordbruksarealet som ble omdisponert i fjor. Kommunene Sandnes, Klepp og Stavanger står for 14 % av omdisponert jordbruksareal i Norge. Men går vi nærmere inn på tallene er det enda verre. Andelen dyrket jord som er omdisponert i disse tre kommunene utgjør 19 % av tilsvarende areal på landsbasis.

Klarer ikke kompensere ved nydyrking

Så tenker vi at jærbuene dyrker mye jord. Men for disse kommunene stemmer ikke det. Ti bønder i disse tre kommunene har fått godkjent til sammen mindre enn 100 dekar for nydyrking. Dermed bidrar disse tre kommunene bare med 5 promille av nydyrket areal i Norge.

Så når det vedtas omdisponert 5.700 dekar dyrket jord i Norge må vi også ta med at det i tillegg omdisponeres 4.300 dekar dyrkbar jord. Dessverre må vi regne med at de 18.752 dekar som nydyrkes i snitt er av dårligere kvalitet enn de 10.000 dekar som forsvinner. Når statistikken for Rogaland viser en rimelig balanse ved at de omdisponerer 2.000 dekar og nydyrker 2.200 dekar, så er ikke dette en positiv utvikling for jordbruksproduksjonen i Norge

Dyrka jord eller jordbruksareal omfatter areal av fulldyrka jord, areal av overflatedyrka jord og innmarksbeite. Dyrkbar jord er areal som ved oppdyrking kan bli fulldyrka jord og som oppfyller kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking. Begrepet nydyrking omfatter både fulldyrking og overflatedyrking av jord, det vil si at minimumskravet er at maskinell høsting er mulig-

I lenken nedenfor kan du sjekke hvor mye jord som er omdisponert i din kommune siste året.

SSB: Kommunal forvaltning av landbruksarealer, 2014

Landbruksdirektoratet: Dyrka jord omdisponert til andre formål enn landbruk - kommunevis (pdf)

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.