Hopp direkte til innhold

Økologene vokser saktere

Utfordringen med å skaffe nok grovfôr gjør at økologiske melkeprodusenter vokser saktere enn konvensjonelle. De kompenserer ikke like mye ved kjøp av kraftfôr.

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning (NILF) har sammenlignet 19 økologiske melkebruk som i 2009 hadde omtrent like mange årskyr med en større kontrollgruppe av konvensjonelle. Fem år senere har de konvensjonelle brukene økt produksjonen mer enn de økologiske.

– Den største utfordringen for de økologiske mjølkeprodusentene er å skaffe nok grovfôr. Etter hvert som de konvensjonelle mjølkebrukene har blitt større, har de også fått problemer med å produsere tilstrekkelig med eget grovfôr. De konvensjonelle mjølkeprodusentene har dekket mye av det økte fôrkravet med bruk av mer kraftfôr. Det økologiske kraftfôret er svært dyrt, og dette er nok en årsak til at de økologiske brukene ikke i samme grad som de konvensjonelle har kjøpt inn mer kraftfôr for å øke produksjonen, skriver NILF i sin analyse.

Det registreres også at de økologiske brukene har mye lavere kjøttproduksjon enn de konvensjonelle brukene. NILF mener at årsaken er at det ved knapphet på grovfôr er bedre økonomi i å produsere melk enn kjøtt. Økonomisk har begge gruppene fått økte produksjonsinntekter. De økologiske brukene oppnår bedre priser og mer tilskudd enn de konvensjonelle brukene. Totalt sett fører likevel en lavere produksjon til at de økologiske brukene oppnår lavere produksjonsinntekter enn de konvensjonelle.

Melkebrukene i undersøkelsen hadde i snitt 22,7 årskyr i 2009. De 19 økologiske melkebrukene økte til 23,1 årskyr i 2013. Den konvensjonelle sammenligningsgruppen økte til 25,9 årskyr i samme periode. Begge grupper kjøpte melkekvote. I 2009 leverte de økologiske brukene 96 prosent av det de kunne selge til meieriet, mens fyllingsgraden i 2013 var falt til 89 prosent. For de konvensjonelle endret dette seg fra 98 til 94 prosent.

– Kjøp av kvote kan oppfattes som et ønske om økt leveranse, men de økologiske mjølkeprodusentene har bare delvis lyktes med dette. Det kan være ulike årsaker til dette, men det er nok en utfordring for de økologiske brukene å produsere nok eget grovfôr.

Fra 2009 til 2013 økte de konvensjonelle brukene melkeproduksjonen med 27.000 liter, mens produksjonen på de økologiske brukene økte med knapt 8.000 liter. Arealet for grovforproduksjon har økt omtrent likt for de to gruppene, så mye av økningen i melkeproduksjonen hos de konvensjonelle skyldes økt bruk av kraftfôr. Grovforkostnad per forenhet havner omtrent likt ut for gruppene.