Hopp direkte til innhold

Nøkkeltall for Landkreditt 2014

Landkreditt hadde god utlånsvekst til landbruket i 2014 og forsterket således sin strategiske posisjon i landbruksmarkedet. Årsresultatet i konsernet økte med 27 prosent fra 111 millioner kroner i 2013 til 141 millioner kroner i 2014.

Vi ligger foran vedtatt utvikling i strategiplanen og bygger kapital som øker vår evne til investeringer, vekst og risikostyring, og til å følge et landbruk i utvikling med økte investeringsbehov. Våre medlemmer verdsetter i kundeundersøkelsen at Landkreditt har ansatte med kompetanse på landbruk. Vår strategi og utvikling gjør at vi i økende grad lykkes med vårt formål om å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansielle tjenester og produkter.

Her får du noen utvalgte nøkkeltall og utviklingen for disse de siste fire årene.

Graf som viser ren kjernekapitaldekning i prosent
Ren kjernekapitaldekning i prosent

De formelle minimumskravene til kapital er sterkt økende. Dette har medført at konsernets soliditet er styrket gjennom tiltak for å øke inntjeningen.Graf som viser forvaltningskapitalen

Forvaltningskapital (Mill. kr)

Grafen viser utviklingen i konsernets balanse. Utviklingen blir i hovedsak påvirket av veksten i utlån til kunder og likviditeten. Konsernet skal ha en moderat utlånsvekst og god likviditet.

Graf som viser kostnader/inntekter

Kostnader/inntekter i prosent

Nøkkeltallet er en indikator på effektivitet. Den positive utviklingen kommer som følge av økte inntekter og god kostnadskontroll.

Graf som viser innskuddsvekst i prosent

Innskuddsvekst i prosent

Innskudd er konsernets viktigste finansieringsform. Veksten har variert i takt med behovet for likviditet.
Graf som viser årsresultatet

Årsresultat (mill. kr)

Den gode resultatutviklingen har i hovedsak vært nødvendig som følge av sterkt økende soliditetskrav. Gode resultater styrker Landkreditts evne til å oppfylle det strategiske formålet med virksomheten.
Graf som viser utlånsvekst i prosent

Utlånsvekst i prosent

Konsernet har hatt en moderat utlånsvekst. Som følge av økte kapitalkrav må det være en god balanse mellom utlånsvekst og inntjening.

Se hele årsrapporten