Mer om skog og skatt

Regjeringens forslag til skatteendringer får spesielle utslag for skogen. Endringene ødelegger ikke muligheten for bruk av skogfond.

Som tidligere omtalt foreslår regjeringen en økt grense for at skog skal regnes som virksomhet i skattemessig forstand. I dag er det satt en grense på 5 m3 tilvekst for å avgjøre om skog er virksomhet og dermed grunnlag for næringsbeskatning med inntil 50 prosent. Nå skal skog i prinsippet vurderes som all annen næring, men det er antydet en praksis på 100 til 200 m3 tilvekst før skogen skal regnes som virksomhet.

I forslaget nevner regjeringen en del ordninger som fortsatt skal omfatte alle skogeier uavhengig av den nye grensen på tilvekst. Årsaken er at definisjonen knytter seg til skatt og dermed ikke automatisk skal få følger for noe annet. Konkret er det nevnt at tilskudd og ordninger, slik som miljøtiltak i skogbruket, tilskudd til bygging av vei, tilskudd til skogkultur og lignende, skal skogeiere ha rett til på samme måte som i dag.

Det er også bekreftet at skattefritak for gevinst ved vern av skog etter naturmangfoldloven, populært omtalt som kalt frivillig vern, skal gjelde alle skogeiere uavhengig av virksomhetsbegrepet. Den samme bekreftelsen er i følge Norskog gitt av departementet til Senterpartiets finanspolitikere når det gjelder skogfond.

– Uttak fra skogfondskonto med skattefordel, herunder uttak til miljøuttak, bygging og opprusting av skogsveier og skogkultur, jf. skatteloven § 8-2 annet ledd bokstav a, for skogeier som ikke anses for å drive virksomhet, blir å beskatte som kapitalinntekt. Det innebærer at uttak med skattefordel beskattes med 25 pst. skatt (etter regjeringens forslag) på 15 pst. av det som tas ut fra kontoen.

Dermed vil den gunstige ordningen med skattefordel på skogfond fortsatt gjelde både store og små skogeiere. 85 prosent av uttaket fra skogfondet er skattefritt. De resterende 15 prosent blir beskattet. De som tjener mest på en ordning med skattefritak er naturlig nok de med høyest skatteprosent, men det er viktig å få frem at effekten er betydelig selv om man bare betaler skatt med 25 prosent.

Støtter økt skatt ved salg

Regjeringens forslag om skatt også ved salg av gårder innad i familien, ble opprinnelig i møtegodt av alle organisasjoner i skogbruket. Norskog har imidlertid skiftet mening underveis. De sier nå at de oppfatter regjeringens skattemodell som helt logisk og et målbevisst virkemiddel for å forbedre eiendomsstrukturen i skogbruket.

Skatt ved salg av landbrukseiendommer er foreslått satt til 25 prosent flat beskatning. Dette skal gjelde både overdragelser i familien og i markedet. Norskog hadde opprinnelig foreslått noen år med skatteamnesti, det vil si at skog kunne selges skattefritt, før det så ble innført flat beskatning.