Hopp direkte til innhold

Landkreditt Utbytte deler ut årets utbytte

Landkreditt Utbytte opprettholder utbyttet fra i fjor og utbetaler 5,50 kroner per andel som kontant utbytte til andelseierne. Det siste året har fondet levert en samlet avkastning på 20,8 prosent.

Årets utbytte er nå fastsatt til 5,50 kroner per andel. Dette gir en direkteavkastning på 4 % i forhold til fondets kurs ved utgangen av mai måned. Fondets kurs noteres eksklusiv utbytte mandag 15. juni, med utbetaling fredag 19. juni 2015.

De siste årene har stadig flere investorer valgt å investere i utbyttebetalende børsselskaper. Dette gjenspeiles i økte børskurser, til glede for andelseierne i Landkreditt Utbytte. Fondets månedlige verdiutvikling fra oppstart, som fremkommer i grafen under, viser dette.

Landkreditt Utbytte investerer i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis, hovedsakelig på Oslo Børs. Fondets midler investeres fortrinnsvis i selskaper som med basis i sterke markedsposisjoner, god inntjeningsevne og solid finansiering har etablert en utbyttepolitikk som sikrer eierne best mulig avkastning på egenkapitalen.

 - Vi investerer i selskaper med en forståelig forretningsmodell, god ledelse og en troverdig utbyttepolitikk, sier Sigurd Klev. Han forvalter Landkreditt Utbytte sammen med investeringsdirektør Dagfinn Hopsdal i Landkreditt Forvaltning.

Klev understreker at selskapsresultatene må være tuftet på kontant inntjening og at han liker best selskaper som ikke er utsatt for store, uforutsigbare svingninger i priser på innsatsfaktorer eller sluttprodukter.

- Slik vi vurderer det, er det åpenbart fordelaktig at utbytteaksjer har en mer forutsigbar inntjeningsprofil og at denne inntjeningen skjer «nå» - og ikke om fem eller ti år. Dette gjør verdsettelsen av utbytteaksjer mer treffsikker, sier Sigurd Klev.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om Landkreditt Utbytte