Hopp direkte til innhold

Kuene fram, bøndene tilbake

Sammenlignet med snittet for de syv siste årene, sluttet 17 prosent flere bønder siste året. Men tilskuddssøknadene viser flere drøvtyggere.

Foreløpige tall fra søknad om produksjonstilskudd ved søknadsomgangen 20. august 2015 er publisert. Tendensen fra tidligere år fortsetter i stor grad, men noen endringer kan være nyttig å merke seg. Til slutt i artikkelen får du et innblikk i tilsvarende utvikling i Sverige.

41 174 foretak har søkt om tilskudd i år. Antall foretak som forsvinner fra næringen fra i fjor til i år er omtrent ett tusen. For årene 2008 til 2014 har antallet stort sett ligget under ett tusen årlig. Snittet de syv årene har vært 850. Dette har vært en klar reduksjon fra årene før hvor 3 865 bønder forsvant fra 2002 til 2003, mens det fem år senere var en nedgang på 1 231 søker om produksjonstilskudd.

Flere drøvtyggere

Den positive trenden vi nå ser er økning i antall drøvtyggere. Fra 2014 til 2015 har det vært en liten økning i antall melkekyr. Økning ser vi i også i tallene for foretak med ammekyr og øvrig storfe. Mens antall foretak med sauehold har holdt seg stabilt, har det vært en økning i både antall søyer over ett år og lam under ett år. Tallet på søyer har økt med omtrent 30 000 dyr, mens økning av lam er på omtrent 55 500 dyr. Antall foretak med geit har også økt.

– Det er en viss usikkerhet rundt arealtallene fordi mange søknader blir rettet i forbindelse med kontroll og behandling som pågår utover høsten. De foreløpige tallene viser at jordbruksareal i drift per 31.7.2015 var på 9 830 365 dekar. Når vi sammenligner med foreløpige tall i 2014, er dette en nedgang på omtrent 25 000 dekar, eller 0,25 prosent, skriver Landbruksdirektoratet.

Større melkebesetninger

Samtidig med at antall melkekuer øker, viser også antall foretak en reduksjon. Dette har vi tidligere  omtalt i forbindelse med salg av melkekvoter. Fra 2014 til 2015 har det vært en liten økning i antall melkekyr, samtidig viser søknadstallene at antall foretak med melkekyr har gått ned fra 9 096 foretak til 8 771 foretak. Dette innebærer at gjennomsnittsstørrelsen på melkebrukene øker og er nå på 25,5 melkekyr. Besetningsstørrelsen er doblet i løpet av de siste 18 årene.

Les også: Flere vil selge melkekvoten

Svenske melkeprodusenter er blant de som opplever en krise på grunn av fallende priser. De senere årene har det kun vært marginale endringer i antall melkekyr i Sverige. Det siste året har imidlertid antallet gått ned med 6 000 kyr til 338 400. Til sammenligning er det 223 887 kuer i Norge og vi hadde en økning på nær 150 kuer siste året.

I Sverige er det 4 200 som driver med melkeproduksjon, det vil si omtrent halvparten av antall melkeprodusenter i Norge. Med drøyt 50 prosent flere melkekuer totalt betyr det at besetningen i gjennomsnitt er tre ganger så stor som hos oss. I fjor økte snittet fra 78 til 81 kuer. Hver fjerde svenske ku er i en besetning med mer enn 200 kyr.

Landbruksdirektoratet: Færre foretak søkte produksjonstilskudd

Jordbruksverket: Husdjur i juni 2015

Relaterte saker

Hver tredje gård i fritt salg

Skal vi tro statistikken, går det 25 år mellom hver gang en gård skifter eier. I flere fylker har prisen på gårdene doblet seg i løpet av 10 år.

Høsten er tid for registrering

Det du registrerer av resultater ved innhøsting, danner grunnlag for dine beslutninger om neste års drift. Skaffe deg selv et godt grunnlag for å gjøre tiltak i tide.