Hopp direkte til innhold

Kjører lenger for å drive jord

I flere områder kjører bonden 3 ganger så langt for å komme til jorda han driver, enn det som var tilfellet for 14 år siden.

Av Ole Christen Hallesby

Større driftsenheter og økt bruk av leiejord, fører til mer kjøring. Dekk og diesel blir en krevende kostnadspost, men variasjonene er store. Gjennomsnittlig kjøreavstand til det jordstykket som lå lengst unna tunet på hovedbruket var 6,5 kilometer i 2013. Dette er en dobling på 14 år og årsaken er i stor grad økt bruk av leiejord. På rundt en tredel av jordbruksbedriftene var avstanden kortere enn 1 km, mens for en annen tredel var det mer enn 5 km.

Agder og Finnmark skiller seg ut i statistikken over avstand til jorda. Her kjører bonden opp mot 10 km i snitt for å komme fram. Det er bare i Rogaland og Hordaland at snittet ligge runder 5 km. Her har avstanden doblet seg på 14 år. Det er de minste fylkene på Østlandet som har størst økning i kjørelengde til jorda. I 1999 reiste bonden i snitt drøyt 2 km, mens han nå reiser rundt 7 km. I Oppland har de vært vant til lange avstander lenge, så her er heller ikke økningen så stor, fra 6,9 til 8,6 km. Årsaken er i stor grad grasarealer på fjellet.

Andelen leiejord har økt markert de siste 14 årene. I 2013 var 44 % av alt jordbruksareal leiejord. Til sammenligning utgjorde leiejorda 31 % i 1999. I 2013 ble 60 % av leiearealet omfattet av skriftlig kontrakt. Det er betydelig variasjon mellom fylkene I Østfold var nær 80 % av leiearealet omfattet av skriftlig kontrakt, mot bare en tredel i Telemark. I hele landet sett under ett ble halvparten av arealet med skriftlig kontrakt leid med avtale på 10 år eller mer.

I alt ble det betalt jordleie for 72 % av leiearealet i 2013. Gjennomsnittlig pris for areal det ble betalt leie for var kr 234 per dekar. Dette er en økning på 12 % i fra 1999 regnet i 2013-kroner. I denne prisen inngår fulldyrka areal, overflatedyrka areal, innmarksbeite og areal ute av drift. Fordelt etter fylke varierer gjennomsnittsprisen stort, fra kr 366 per dekar i Vestfold til kr 63 per dekar i Finnmark.

Landbruksundersøkinga, 2013, førebelse tal.