Hopp direkte til innhold

Kan du styre faste kostnader?

Andelen faste kostnader øker i regnskapet. Men det er mulig å ta grep slik at du styrer disse kostnadene i stedet for at de styrer deg.

Faste kostnader er et misvisende begrep. Det gir et inntrykk av at du ikke kan gjøre noe med dem. Og mange bønder er også av den oppfatningen. Men også faste kostnader kan styres. Her skal du få noen tips.

Start med å sjekke regnskapet for de siste årene for å se hvilke poster som er størst og hvilke som stiger mest. Du finner de faste kostnadene fra og med lønnskostnader, det vil si at det omfatter alle kostnader utenom gruppen varekostnader. Det omfatter eksempelvis leie, administrasjonskostnader, vedlikehold og avskrivninger. Legg merke til at denne siste posten er en beregnet kostnad.

Maskinkostnader drar mest

Kostnader til drift av maskiner, det vil si diesel og vedlikehold, er ofte et resultat av hvordan du organiserer virksomheten din. Urasjonelle opplegg gjennom lange kjøreavstander koster mer enn vi ofte tenker på. Kan det være aktuelt å drøfte med andre som leier jord om dere skal bytte for bedre arrondering?

Som et resultat av økt omfang i produksjonen, må de fleste leie mer jord og maskintjenester. Den siste jordleieavtalen du inngikk var sikkert velbegrunnet. Det kan være at det økte omfanget fører til at du må leie flere maskintjenester. Økonomisk sett kan det være riktig å vurdere og kutte ut en eldre jordleieavtale med lenger kjøreavstand, dårligere avlingsmulighet osv, framfor å måtte leie inn mer maskintjenester.

For de som har fast ansatte eller avløsere som jobber mer enn fjøsstellene, er det nødvendig å være kritisk i forhold til effektiv utnyttelse av arbeidskraften. Sørg for prioriterte, konkrete oppgaver i perioder uten arbeidspress. Dødtid er kostbar tid.

Ta jevnlig gjennomgang av avtaler for kjøp av diesel, elektrisk kraft og forsikringer for å sjekke at du har vilkår som gir deg best mulig pris i forhold til hva du trenger.

Ny definisjon på faste kostnader

Ofte defineres faste kostnader som kostnader som ikke varierer med omfanget av produksjonen din. Dette er imidlertid en definisjon med visse begrensninger. Denne kostnadsposten vil endre seg over tid når virksomheten endres. Vi kan si at de faste kostnadene er de omkostninger du har ved å drive selve virksomheten, ikke produksjonen.

Danskene kaller dette kapasitetsomkostninger. De tenker at det etableres en kapasitet som gjør det mulig å drive en virksomhet. For eksempel vedlikeholder vi en driftsbygning som gjør det mulig å drive med svineproduksjon. Dataflytprosjektet innfører begrepet kapasitetskostnader og skriver følgende om en oppdeling av disse i et høringsnotat:

– Produksjonsavhengige kapasitetskostnader kan henføres indirekte til driftsgrein/produksjon/produkt ved hjelp av fordelingsnøkler. På strategisk nivå fokuseres det på produksjonsuavhengige kapasitetskostnader. De produksjonsuavhengige kapasitetskostnadene er såkalt irreversible kostnader (sunk cost), og påløper uavhengig av om det er produksjon eller hva som produseres i bygningen. Disse kostnadene er det vanskeligere å fordele på driftsgreiner.