Hopp direkte til innhold

IPT går ikke ut over jordbruket

Når det etableres Inn på tunet-tjenester opplever mange økt jordbruksaktivitet. Økonomien er god, men uforutsigbarheten oppleves som stor.

Av Ole Christen Hallesby

Vinteren 2015 gjennomførte NILF en spørreundersøkelse blant gårdsbruk som tilbyr Inn på tunet-aktiviteter. Aktivitetene er definert som «tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk», og skal gi mestring, utvikling og trivsel for ulike målgrupper.

Tall fra driftsgranskingene i 2013 viser at brukene med Inn på tunet som er godkjente av Matmerk, har i gjennomsnitt en omsetning på kr 253.600 og med en arbeidsinnsats på 725 arbeidstimer i Inn på tunet-aktiviteten. Driftsoverskuddet er i gjennomsnitt kr 175.800. Brukene som ikke har godkjenning, har gjennomsnittlig omsetning på kr 128.800, men de har bare 182 arbeidstimer i Inn på tunet og driftsoverskuddet er i gjennomsnitt kr 99 200.

– Vi har ikke spurt direkte om hvor fornøyde eller misfornøyde de er med inntjening og økonomi, men vi ser at det er 21 prosent som mener lav inntjening er en hovedutfordring. Dette kan antyde at for de resterende 79 prosent går det for øyeblikket relativt greit økonomisk. Det at et stort flertall (89 prosent) ser for seg at Inn på tunet-aktiviteten i fremtiden enten vil øke eller være like stor som i dag, antyder at det er optimisme i bransjen, skriver NILF i sitt notat.

Inntrykket NILF har er at oppstart av Inn på tunet tjenester ikke skjer på bekostning av den agronomiske aktiviteten på gårdene. De hevder at det heller styrker jordbruksdrifta, og at denne blir en integrert del av Inn på tunet-tjenestene. Det er langt flere som mener at oppstart av aktiviteten har ført til økt omfang av jordbruksdrift på gården (16 prosent), enn de som mener den er redusert (5 prosent). 44 prosent sier at sysselsettingen i jordbruksdrifta har økt som følge av oppstart av Inn på tunet

Utfordringer

Uforutsigbarhet er den utfordringen som blir pekt på av flest respondenter. I alt 68 prosent har krysset av for dette. Også investeringsbehov (37 prosent) og lav etterspørsel (34 prosent) er utfordringer for mange.

– Den desidert største utfordringen for Inn på tunet er uforutsigbarhet som gjør det vanskelig å planlegge. Ettersom de fleste leverer sine tjenester til kommunen, er det grunn til å anta at det er usikkerhet knyttet til kommunens framtidige kjøp av Inn på tunet-tjenester som gir grunn til en del av denne uforutsigbarheten. Dette kommer også igjen i en del kommentarer. At kommunene har vanskeligheter med å gi langsiktige avtaler til Inn på tunet-bruk, er også funnet i tidligere undersøkelser, skriver NILF

NILF Notat 2015-7: Inn på tunet (pdf)

Relaterte saker

Hver tredje gård i fritt salg

Skal vi tro statistikken, går det 25 år mellom hver gang en gård skifter eier. I flere fylker har prisen på gårdene doblet seg i løpet av 10 år.

Høsten er tid for registrering

Det du registrerer av resultater ved innhøsting, danner grunnlag for dine beslutninger om neste års drift. Skaffe deg selv et godt grunnlag for å gjøre tiltak i tide.