Husk søknadsfrist 20. august

Frist for søknad om produksjonstilskudd nærmer seg. Oppdater deg her på hva som er nytt. Noen vil for første gang miste muligheten til tilskudd.

I fjor høst ble forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket endret. Den har virkning fra 1. januar 2015 og får derfor praktisk konsekvens ved søknadsomgangen for tilskudd nå i august. Det er flere små og store endringer. Her tar vi med et utvalg:

Som tidligere er det krav om at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer. Begrepet "vanlig jordbruksproduksjon" er utdypet. For melk betyr det at du må ha minst halvparten av gjennomsnittsavdråtten per årsku på landsbasis. For sau vurderes slaktevekten på lammene i forhold til det som er vanlig for rasen. Ligger slaktevekten vesentlig under det som er normalt for rasen, det vil si mindre enn
70 prosent av gjennomsnittet for den aktuelle rasen, er det en indikasjon på at produksjonen ikke er ”vanlig”.

Fra og med avløseråret 2015 må alle typer foretak kunne dokumentere utgiftene de har hatt til avløsning. Det er også nytt at du kan kjøpe avløsertjenester fra andre enn avløserlag eller avløserring. Avløsertilskudd kan nå bare utbetales til søker av tilskuddet, og ikke til avløserlag eller avløserringen.

Etter den gamle forskriften kunne ikke foretak som var i driftsfelleskap få separate tilskudd. Dette er endret, og foretak i driftsfellesskap kan få tilskudd beregnet ut fra det samlede dyretall og areal som disponeres innenfor driftsfellesskapet.

Tidligere var det en regel om at foretak som hadde felles eierinteresser og som søkte produksjonstilskudd til samme produksjon ikke kunne få tilskudd. Det samme gjaldt for foretak som helt eller delvis var eid av aksjeselskap eller samvirkeforetak. Disse reglene er opphevet, men hvis du har eierinteresser i flere foretak som søker tilskudd til samme produksjon kan dette likevel medføre at disse foretakene blir ansett som et driftsfellesskap. Er du eier i mer enn ett foretak, bør du lese mer om reglene i veiledningsheftet og rundskrivet.

Ingen særregler for samdrifter

Særreglene for samdrifter er også avviklet fra nyttår 2015. Det betyr blant annet at ved søknad om areal- og kulturlandskapstilskudd må en del samdrifter og samdriftsmedlemmer søke på en annen måte enn tidligere. Tidligere kunne samdriftsdeltakere søke areal- og kulturlandskapstilskudd for det grovfôrarealet som ble disponert av samdriftsdeltakers foretak og som ble beitet av samdriftsforetakets dyr. Denne særregelen er nå fjernet. Det betyr at nå må samdrifta selv disponere og søke om tilskudd for det arealet som blir beitet av samdriftas dyr. Dersom samdriftsdeltaker selv søker om arealet, uten å samtidig disponere dyrene som beiter på arealet, vil det ikke bli gitt tilskudd for arealet.

Søknadsfristen er 20. august basert på registreringer per 31. juli. For hver dag du leverer etter fristen, reduseres tilskuddet med kr 1.000. Utbetalingen av tilskuddet vil skje 3. februar 2016.