Hopp direkte til innhold

Gode vekstvilkår i Landkreditt Utbytte

Sparepengene har gode vekstvilkår i aksjefondet Landkreditt Utbytte. Siden etableringen for to år siden har fondet gitt godt og vel 40 prosent avkastning til andelseierne. Dagens aksjeportefølje gir en direkteavkastning – det vil si utbyttebetalinger i forhold til aktuelle børskurser – på 5,8 prosent.

Landkreditt Utbytte investerer tilgjengelige midler i utbyttebetalende aksjer og egenkapitalbevis.

Fondet har cirka 30 porteføljeinvesteringer, valgt ut blant selskaper med sterke markedsposisjoner, forutsigbar inntjeningsevne og solid finansiering. Alle porteføljeselskapene har en etablert og forutsigbar utbyttepolitikk, tydelige mål og strukturer for god eierstyring - hvilket sikrer aksjonærene best mulig avkastning på egenkapitalen som er investert i virksomhetene.

- Vi liker selskaper som har god ledelse, tydelige strategier forankret i tydelige mål, som har finansiell handlefrihet og som belønner ansatte for gode prestasjoner. De beste selskapene har en bedriftskultur som evner å tilpasse virksomheten til stadige endringer i omgivelsene - og som har motiverte ansatte med kremmerinstinkt og vinnervilje, sier Sigurd Klev. Han forvalter  Landkreditt Utbytte sammen med investeringsdirektør Dagfinn Hopsdal i Landkreditt Forvaltning.

Forvalterteamet vil heller eie selskaper som tjener penger nå, enn selskaper som skal bli noe stort og tjene masse penger en eller annen gang i fremtiden. Denne strategien har fungert godt. Verdiutviklingen i Landkreditt Utbytte er en bekreftelse på dette.

Landkreditt Utbytte

Landkreditt Utbytte betaler et årlig kontant utbytte til andelseierne. Det ble utbetalt 5,50 kroner per fondsandel i juni i fjor og 5,00 kroner per andel i juni i forfjor. Avkastningstallene over viser fondets avkastning, forutsatt at utbyttebetalinger blir re-investert i fondet.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Les mer om Landkreditt Utbytte