Hopp direkte til innhold

Forutsetter at du er forsikret

Når staten gir erstatning ved nedslaktning av besetninger, tar de som forutsetning at du har forsikret deg mot driftstap i 12 måneder.

Det er Mattilsynet som bestemmer nødvendige tiltak i en besetning og gir pålegg om nedslakting for eksempel knyttet til MRSA. Når Mattilsynet gir et endelig pålegg, trer også erstatningsordningen i kraft for bonden. Dyr som er pålagt avlivet, kan erstattes. Det samme kan utgifter til andre tiltak for å fjerne smittestoffer, som for eksempel vask og desinfeksjon.

Erstatningen skal redusere tapet og er ikke ment å dekke alle ulike kostnader som måtte påløpe som følge av pålegget fra Mattilsynet. Fremtidig produksjonstap er eksempel på tap som ikke generelt dekkes av den offentlige erstatningsordningen. På offentlige sider om temaet henvises det til at slikt tap kan dekkes gjennom en privat avbruddsforsikring. Bonden oppfordres til å ta kontakt med sitt forsikringsselskap for å tegne avbruddsforsikring.

Landbruks- og matdepartementet har nå gjort et unntak. Det er fastsatt en forskrift som sikrer økonomisk kompensasjon for deler av framtidig produksjonstap hvis du som svineprodusenter må slakte ut dyr på grunn av antibiotikaresistente bakterier. Denne ordningen kommer i tillegg til den statlige erstatningsordningen som gjelder ved utbrudd av dyresykdommer.

Forutsetter avbruddsforsikring i minst ett år

Kompensasjonen beregnes ut fra standardsatser. Ved beregning av kompensasjons-satsene er det gjort fradrag som tilsvarer gjennomsnittlig produksjonstap for de første 12 måneder. Departementet henviser til at det for den perioden er vanlig å ha forsikringsdekning.

Kompensasjonen som gis er den samme uansett forsikringsdekning. Den blir ikke redusert i de tilfeller du har forsikringsdekning for tap utover 12 måneder. Departementet tror at denne endringene vil forenkle forsikringsselskapenes arbeid med å utvikle forsikringsprodukter.

Det er viktig at du tar kontakt med forsikringsselskapet ditt for å sjekke at du i alle fall er dekket for de første 12 månedene. Videre bør du sjekke vilkårene slik at du er sikret at dekningen gjelder i situasjoner som er aktuelle for din produksjon og hvordan de er relatert til statlige restriksjoner og erstatningsordninger.

Hvis Mattilsynet pålegger deg opphold i produksjonen får foruten erstatning for nedslaktingen, kompensasjon i oppholdsperioden med kr 1.100 per livdyr per måned. For slaktegris er satsen kr 80 per dyr per måned og halvparten for smågris.

Relaterte saker

Ulønnsomme kvotekjøp

Hva bestemmer prisene på melkekvotene? Kortsiktig politiske signaler ser ut til å påvirke omsetningen mer enn vurdering av lønnsomhet og risiko.