Hopp direkte til innhold

Endring for sykdomsavløsning

Bønder over 70 år får ikke lenger avløsertilskudd ved sykdom. Som nybakt far får du større fleksibilitet ved avløsning.

Av Ole Christen Hallesby

Landbruks- og matdepartementet har endret reglene om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Endringene er ikke sendt ut på alminnelig høring. Departementet skriver at opprettingene er i hovedsak til gunst for tilskuddsmottakerne. Videre er det rettet opp i enkelte feil. Det siste punktet er en henvisning til at øvre aldersgrense for tilskudd til avløsning ved jordbrukerens sykdom gjeninnføres.

– I samsvar med det som hele tiden har vært intensjonen med denne tilskuddsordningen, er 70-års grensen derfor gjeninnført. Bestemmelsen korresponderer etter dette med folketrygdloven, hvoretter det heller ikke ytes sykepenger til personer over 70 år, skriver departementet i fastsettelsesbrevet.

I følge Nationen hevder Norske Landbrukstenester at det er få dette gjelder. Det er samtidig viktig å påpeke at aldersgrensen kun gjelder for avløsning ved sykdom, ikke ellers. For tilskudd på andre grunnlag er det fortsatt ingen øvre aldersgrense.

Gode nyheter for nybakt pappa

For deg som nybakt far har regelverket blitt mer fleksibelt. Det gis som tidligere tilskudd til 14 dager avløsning av far i forbindelse med fødsel. Dette gjelder avløsning som har skjedd i tidsrommet fra 14 dager før fødselen til 14 dager etter at mor og barn kommer hjem fra sykehuset. Det er ikke lenger et krav at avløsningen har skjedd «sammenhengende».

Det er også mulig å søke om delutbetalinger av tilskuddet ved avløsning utover to måneder. Tilskuddsbeløpet for hele sykmeldings- eller foreldrepengeperioden skal bli det samme enten det sendes én søknad i etterkant eller flere delsøknader i løpet av perioden.

Landbruksdirektoratet: Endring i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

Relaterte saker

Robotbønder øker overskuddet

Bønder med melkerobot gjør det stadig bedre og har økt timelønnen med 60 prosent på to år. Men fortsatt tjener andre melkeprodusenter mer per time.

Flere med positiv økonomisk utvikling

En stadig større andel av norske bønder oppfatter at økonomien på bruket har utviklet seg i positiv retning. Andelen har økt fra 10 prosent i 2002 til 40 prosent i 2016.

Stabil bruk av arbeidsinnvandrere

Det er ikke bare grøntprodusentene som satser på utenlandsk arbeidskraft i landbruket. Andelen melkeprodusenter som bruker slik arbeidskraft har omtrent doblet seg på drøyt ti år. Men andelen sier ikke alt.