Hopp direkte til innhold

Endring av gjennomsnittsligning

Skatteetaten endret praksis for tidspunkt for avslutning og oppstart av gjennomsnittsligning i fjor. Nå utsettes endringen ett år til 2015.

Av Ole Christen Hallesby

Kun hele kalenderår skal inngå i beregning av gjennomsnittsligning i skogen. For folk flest oppfatter det slik at hvis gården overdras 31. desember så har selger eid skogen et "helt kalenderår". Eller ved overtagelse 1. januar oppfatter kjøper at det året er et "helt kalenderår".

Tidligere var den oppfatningen også gjeldende for de som jobber på skattekontorene. I en uttalelse fra 2. april i 2014 endret Skattedirektoratet oppfatning og sier at overdragelsesåret skal alltid holdes utenom grunnlaget for gjennomsnittsligning. Dette vil gjelde både kjøper og selger uansett når på året overdragelsen skjer.

Den nye forståelsen skulle praktiseres fra og med inntektsåret 2014. På det tidspunktet endringen skjedde, hadde allerede flere skrevet avtaler og gjennomført eierskifter med basis i den tidligere forståelsen av reglene. Det er ikke uvanlig ved en gårdsoverdragelse at selger forbeholder seg bruksrett for skogen "ut året". Tanken er da at gjennomsnittsligningen skulle gjelde det året, noe som ikke ble tilfelle med innføring av ny forståelse.

Skattedirektoratet endrer ikrafttredelse

På den måten kan man hevde at endringen fikk tilbakevirkende kraft. Nå forstår Skattedirektoratet at denne endringen skaper problemer for de som planlegger.

– Etter henvendelse fra en bransjeorganisasjon er vi gjort oppmerksom på at en omlegging av praksis kan ha uheldige konsekvenser for skattytere som hadde planlagt overdragelse av virksomhet 1. januar 2014, ut fra en forståelse av dette året skulle anses som et helt eierår for overtakeren. Disse skattyterne hadde innrettet seg da vi avga vår uttalelse i april 2014, skriver direktoratet i en prinsipputtalelse.

Skattedirektoratet har derfor kommet til at den rettsforståelsen som går fram av uttalelsen skal praktiseres fra og med inntektsåret 2015.

Skattedirektoratet: Spørsmål om hva som er helt år – ikrafttredelse