Hopp direkte til innhold

Vil fjerne konsesjon og boplikt

Regjeringen ønsker å oppheve konsesjonsloven og kravet om boplikt, men bekrefter at driveplikten vil beholdes.

Av Ole Christen Hallesby

Landbruks- og matdepartementet sender på høring et forslag om å oppheve konsesjonsloven, og enkelte bestemmelser i odelsloven om boplikt. Forslaget innebærer at det ikke blir plikt til å søke konsesjon ved overtakelse av fast eiendom. Forslaget innebærer at alle regler om boplikt ved overtakelse av fast eiendom oppheves.

- Konsesjonsloven innebærer sterke inngrep overfor den enkelte ved at det offentlige bestemmer hvem som skal få kjøpe en eiendom, og til hvilken pris. Det er også vanlig å sette vilkår om boplikt. Regjeringen vil styrke den enkeltes rett til fritt å disponere over egen eiendom i tråd med egne valg og prioriteringer, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Regjeringens syn har lenge vært kjent, men nå konkretiseres det gjennom et forslag til lovendring. det er heller ikke ukjent hva ulike organisasjoner mener om saken. Reaksjonene er derfor ikke overraskende, men bekrefter de ulike syn innen landbruket.

- Det er trist at vi har fått en landbruksminister som er mer opptatt av å sikre kapitalen tilgang på fritidseiendommer og spekulasjonsobjekter enn å ivareta landets evne til å produsere mat. Ved å fjerne flere av kravene for å kunne eie denne jorda, legger regjeringen opp til en priskonkurranse i disse områdene som unge bønder ikke har mulighet til å vinne, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

- Dette har alltid vært en flaggsak for NORSKOG og jeg opplever at en samlet verdikjede deler vårt syn. Dette dreier seg om å kunne løfte verdikjeden inn i en fremtid med lønnsomme arbeidsplasser og grønn verdiskaping, men det betinger at Stortinget viser helhetsforståelse, mener Gaute Nøkleholm i NORSKOG.

Regjeringen:
Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten sendes på høring

Norges Bondelag:
Regjeringen vil frata samfunnet kontrollen over norsk matproduksjon

Norskog:
Regjeringen vil fjerne konsesjonsloven