Hopp direkte til innhold

Usikker effekt av støtte

Forskerne har problemer med å finne tydelige positive resultat av investeringsstøtte i landbruket. Men målt produktivitet øker stadig.

Det er fokus på at samfunnets økonomiske støtte skal kunne måles. Dermed blir det også stilt spørsmål ved om økonomisk støtte til investering i landbruket har noen målbar positiv effekt. Forskerne har problemer med å finne gode metoder for å måle dette. Men de utelukker likevel ikke at støtten er avgjørende for å investere.

NILF har tatt utgangspunkt i sine data fra driftsgranskingene for å se om de kan finnes metoder for å påvise effekter på økonomisk resultat av den investeringsstøtten som gis. Det er midler fra Innovasjon Norges kjent som Bygdeutviklingsmidler man vurdere. I hovedsak består disse av et kontantbidrag og rentestøtte til investeringer i tradisjonelt jordbruk.

– Det er ikke mulig å påvise at effekten av støtte fra Innovasjon Norge har positiv effekt på de økonomiske indikatorene som er brukt i analysen. I noen tilfeller er effekten av å motta støtte negativ. Dette kan komme av at det koster svært mye å gjøre investeringer, og formålet med investeringen ikke nødvendigvis er å øke lønnsomhet på kort sikt, skriver NILF.

NILFs tidligere undersøkelser av investeringsbruk viser at det kan ta svært lang tid før investeringen har en positiv effekt på økonomisk resultat. De mener likevel at støtten kan være svært viktig både for økonomisk resultat og produktivitetsvekst over tid.

Nettopp veksten i produktivitet er sterk og kommer i stor grad som følge av investeringer. Tall Nationen har fått beregnet viser at veksten i landbruket har væt 67 % siden årtusenskiftet, mens snittet for alle næringer var 16 % i samme periode.

– Nesten same kva mål ein bruker, så har det vore ein sterk vekst i arbeidsproduktiviteten i landbruket. Det er det ingen tvil om. Bøndene produserer stadig meir per time. Meir automatisering og fleire robotar spelar inn og det blir tatt i bruk stadig meir effektive arbeidsformer, maskinar og bygningar, sier forsker Agnar Hegrenes hos NILF til Nationen.