Hopp direkte til innhold

Svakt resultat i jordbruket 2013

Etter en relativt stor økning i inntekt i 2012, viser regnskapsresultat for 2013 at resultatet i jordbruket gikk ned med 5 %.

Av Ole Christen Hallesby

Når resultatutviklingen i jordbruket er negativ fra 2012 til 2013 skyldes det ikke bare ett forhold. De viktigste årsakene er lav grovfôravlinger, redusert melkepris, lavere inntekter i svineproduksjonen, rekordstore investeringer og generell kostnadsøkning. Tallene framkommer i NILFs Driftsgranskinger for 2013 som omfatter regnskapstall fra 888 bruk fordelt over hele landet.

Jordbruksinntektene, målt som vederlag til arbeid og egenkapital per årsverk, gikk ned med kr 13.300 til kr 255.500 fra 2012 til 2013. Inntektsnivået var høyest på Jæren med kr 292.700 per årsverk. Produksjonsomfanget per driftsenhet økte samtidig med at arbeidsinnsatsen ble redusert med 3 %.

Sauen er årets vinner og taper. Resultatet for sauebøndene som er med i regnskapsgranskingene viser en økning på 8 % og er de eneste med resultatforbedring. Samtidig ligger de fortsatt på bunn når det gjelder resultat med kr 186.900 per årsverk. Kombinasjonsbruket melk og svin hadde en tilbakegang på 8 %, men har likevel det høyeste resultatet med kr 291.400 per årsverk.

Nettoinvestering per bruk ble nærmest doblet i fjor til kr 192.700 per bruk. Dette er det høyeste nivået som er registrert i driftsgranskingene. Mesteparten av investeringene skjedde i driftsbygninger. Gjelden økte med 12 % i snitt per bruk. Gjeldsandelen for driftsgranskingsbrukene var 48 % i 2013, ett prosentpoeng høyere enn året før. Rentekostnaden økte med 12 %.

Jordbruket sin del av samlet inntekt for en brukerfamilie, blir stadig mindre. Jordbrukets andel var 39 %, en nedgang på 3 prosentpoeng. Bidrag fra tilleggsnæringer med basis i ressursene på bruket stod for 5 % og skogbruket for 1 % av samlede inntekter. Lønnsinntekter utgjorde 40 %, en økning på 2 prosentpoeng.

NILF: Driftsgranskinger i jordbruket 2013