Hopp direkte til innhold

Starten på en skatteomlegging

Landbruket ble ikke prioritert i forslaget til skatteomlegging. Lavere selskapsskatt prioriteres foran lavere formuesskatt.

Av Ole Christen Hallesby

Scheel-utvalget har kommet med forslag til skatteomlegging. Hovedprinsippene er bredere skattegrunnlag, lavere skattesatser og færre særordninger. Noe annet var kanskje heller ikke å vente fra en gruppe økonomer og jurister som ikke har fått en politisk oppgave.

Utvalget har i sin konklusjon lagt vekt på hvordan selskap kan styrke sitt konkurranseforhold. I motsetning til regjeringen fokuserer de på lavere inntektsskatt, men å beholde formuesskatten. Selskapsskatten foreslås redusert fra dagens 27 % til 20 %. Samtidig innfører de en personskatt med flere trinn enn det vi har i dag.

Landbruket har vært blant de som har arbeidet fro å fjerne formueskatt på arbeidende kapital. Dette har de ikke møtt mye gehør for hos utvalget. Tvert i mot foreslår utvalget å øke skattegrunnlaget for eiendom til 80 % av markedsverdi. Også bankinnskudd og gjeld skal verdsettes til 80 % av reell verdi. Hvis landbruket også blir omfattet av dette kan bønder være en gruppe som får økt formuesskatt selv om bunnfradraget økes.

Når en tidligere byråkrat fra Finansdepartementet leder utvalget er det ikke overraskende at mange særordninger foreslås opphevet. Eksempelvis foreslås pendlerfradrag, gaver til frivillige organisasjoner, foreldrefradrag og BSU strøket. Den spesielle avskrivningssatsen for husdyrbygg foreslått redusert fra 6 % til 4 % som for andre bygg. Ut fra samme begrunnelse foreslås at man fjerner ekstra startavskrivning på 10 % for maskiner og redskap. Foreløpig kan vi merke oss at jordbruksfradrag og gjennomsnittsligning i skog ikke står på listen over ordninger som skal ut. Men samtidig gir prinsippene i den foreslåtte omleggingen lite rom for landbrukets forslag om egen fondsordning.

En ny skatteform, kalt eierskatt på 41 %, er tiltenkt gevinster o.l. Den skal også benyttes for utleieinntekter. På dette punktet kan vi derfor få en skatteskjerping. Ønsket fra enkelte i landbruket om lavere skatt på gevinst ved salg av eiendom, vil nok dermed også bare delvis oppfylles.

Det kan være flere år fram før vi ser disse endringene i praksis. Uansett kan vi ikke forvente at det endelige resultatet vil se ut slik som det nå er foreslått. Politikerne vil sette sitt preg på dette, men antydning til noen hovedlinjer har vi nå fått trukket opp.

Finansdepartementet: NOU 2014:13 Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi