Hopp direkte til innhold

Nye jordleiepriser 2014

Årets jordleiepriser er på samme nivå som i 2013. Ny beregningsmetode gir riktigere resultat, men vanskeligere å sammenligne med i fjor.

Ser en bort fra mindre endringer opp og ned i ulike regioner, er jordleieprisene til gras- og kornproduksjon nokså stabile i år i forhold til i fjor. For leie av areal til grønsaks- og potetproduksjon er det stor endring i prisene fra i fjor.

Tendensen er klar for begge disse produksjonene. På Østlandet har prisen gått kraftig opp, mens prisendringene i de andre regionene er mer varierende.

Som middelverdier for landet er følgende priser aktuelle per dekar på god jord i 2014: Grasdyrking kr 221, korn kr 305, poteter kr 485, grønnsaker kr 673 og kulturbeite kr 54.

Det er Statens landbruksforvaltning (SLF) som hvert år samler inn priser på jordleie. I år har 218 kommuner bidratt til prisstatistikken. Nytt av året er at SLF i år har vektet prisene i forhold til leid areal i den enkelte kommune. Disse vektede prisene oppgis som gjennomsnittspriser per region og produksjonsformål.

Avvikene mellom ny og gammel beregning er generelt små, men for grønsaker er de nye vektede gjennomsnittsprisene vesentlig høyere i noen regioner. På Østlandet og i Trøndelag viser det seg at de høyeste prisene er i kommuner med stort leid areal. Derfor får de høye prisene en høyere vekt, som drar opp gjennomsnittet.

I Rogaland er situasjonen motsatt. Her er den vektede prisen lavere enn prisen etter gammal regnemetode, fordi de høyeste prisene er i kommuner med lite leid.

I og med at beregningsmetoden er endret, kan dette gi utfordringer for de som bruker endringene til å justere prisen i sine eksisterende jordleieavtaler. I år finner du en indeks som samsvarer med fjoråret og tidligere beregningsmetode. Fra og med neste år vil indeksen bli omarbeidet slik at vektede priser blir lagt til grunn fremover.

SLF: Jordleigeundersøkinga 2014