Hopp direkte til innhold

Momsgrensen beholdes

Grensen for momsplikt beholdes på kr 50.000. Regjeringen pålegges å utrede fritak for formuesskatt på arbeidende kapital.

Gjennom budsjettforhandlingene er det blitt enighet om å beholde grensen for registrering i merverdiavgiftsregisteret på kr 50 000 i avgiftspliktig omsetning. Regjeringen hadde kalkulert med å tjene 125 millioner kroner på å øke grensen til kr 150 000. Foruten å reduserer de administrative byrdene ved avgiften, il det gi staten økte inntekter fordi mange av de med liten omsetning har større fradrag enn momspliktige inntekter.

Det blir ikke de endringene i formuesskatten som regjeringen foreslo. Det betyr at skattesatsen for formuer over 1,2 millioner går ned fra 1,0 % til 0,85 %, mens regjeringen foreslo en reduksjon til 0,75 %. Viktigere for landbruket er kanskje at Stortinget ber regjeringen utrede en modell for formueskatt der arbeidende kapital fritas for beskatning.

I budsjettforslaget fra regjeringen lå det inne et forslag om å redusere verdsettelsesrabatten for næringseiendom og alle sekundærboliger til 20 %. I dag settes verdien av disse til 60 % av utleieverdi men ikke høyere enn 72 % av markedsverdi. Det har nå blitt enighet om at formuesverdien settes til 70 %. Dette gjelder ikke landbrukseiendom, da de følger egne regler.

Skognæringen er fornøyd med endringene i budsjettet. Midler til skogplanting økes med 12 millioner og nytt skogvern med 210 millioner. De også fornøyd med veibruksavgift for bioetanol reduseres til det halve. Avskrivningssatsen for lastebiler økes fra 20 til 22 %.

Ellers kan nevnes:

  • Det blir ikke reduksjon i trygdeavgiften med 0,1 %. Skattesatsene på inntekt for 2015 blir derfor som i 2014.
  • Stortinget ber regjeringen vurdere forbud mot norsk pelsdyroppdrett i arbeidet med oppfølging av pelsdyrutvalget.
  • Landbruksforskningen får en påplussing på 32 millioner
  • Retter opp kutt i støtte til noen organisasjoner i landbruket med 5,5 millioner