Hopp direkte til innhold

Uro i obligasjonsmarkedet

Investeringsdirektør Dagfinn Hopsdal og porteføljeforvalter Per Bjarne Kvande, som forvalter rentefondet Landkreditt Extra, forklarer hva som skjer i markedet for høyrenteobligasjoner og hvilke muligheter dette gir fremover.
Foto: Per Bjarne Kvande

Foto: Per Bjarne Kvande - Forvalter

Den siste tiden har kursene på flere av obligasjonene i høyrentemarkedet blitt lavere. Kredittmarginene på de samme obligasjonene er til gjengjeld blitt høyere. Kredittmarginen eller risikopåslaget på en obligasjon er den renten investorene mottar utover pengemarkedsrenten, forklarer Kvande.

Han mener årsaken til kursfallet på høyrenteobligasjoner i stor grad kan forklares med fallet i oljeprisen.  En stor del av det norske høyrentemarkedet består av obligasjoner utstedt av selskaper som har sin virksomhet knyttet til oljesektoren. Den siste tiden har denne utviklingen i noen grad smittet over på andre sektorer, slik at obligasjoner utstedt av selskaper utenfor oljesektoren også har blitt omsatt til lavere kurser.   

Landkreditt Extra investerer i norske høyrenteobligasjoner og fondets kursutvikling er til enhver tid et speilbilde av kursutviklingen på de underliggende obligasjonene som fondet eier.  Det er normalt med kurssvingninger i et høyrentefond  og i tidligere perioder med fallende kurser har avkastningen i den påfølgende perioden vært meget god, sier Kvande.

Dette kan man se i figuren under som viser månedlig avkastning for våre høyrenteporteføljer. Som et eksempel viste porteføljen en negativ utvikling både høsten 2008 og høsten 2011, begge ganger med solid avkastning til andelseierne det påfølgende året.

Avkastning pr. måned:

Avkastning pr. måned

Landkreditt Extra ble etablert i oktober 2012. Perioden fra 2007-2012 bygger på historiske data fra high yield delen av Landkreditt Høyrente, som helt siden starten i 2005 har investert 30 prosent av kapitalen i high yield obligasjoner.

Som figuren viser har Landkreditt Extra hatt en kursnedgang i 4. kvartal 2014. Som følge av økte kredittmarginer på de obligasjonene fondet eier har imidlertid den fremtidige forventede renten steget. Fondets fremtidige forventede rente, også kalt effektiv rente, ligger nå på ca. 6 %, en oppgang fra 4 % ved inngangen til kvartalet, sier Kvande.

Les mer om Landkreditt Extra

Vi forventer fallende bankrenter det neste året og mye tyder på at Norges Bank vil sette ned styringsrenten til under 1 % i løpet av 2015. Langsiktige sparere som vil bevare sin kjøpekraft må finne alternativer til bankkonto.  Vi ser nå gode kjøpsmuligheter i markedet for høyrenteobligasjoner og med en effektiv rente rundt 6 % bør Landkreditt Extra kunne levere god  avkastning fremover, mener Hopsdal.

Foto: Dagfinn Hopsdal

Dagfinn Hopsdal - Investeringsdirektør

Landkreditt Extra investerer sine tilgjengelige midler i en bredt sammensatt portefølje av obligasjoner utstedt av foretak innenfor ulike bransjer, blant annet innen olje, eiendom, teknologi, sjømat, fly, cruise og shipping.  Fondet investerer kun i obligasjoner med kort rentebinding, som er utstedt i norske kroner og som har maksimalt tre år til endelig forfall. Med andre ord er fondet ikke utsatt for valutarisiko, det har lav renterisiko og fondet blir kun moderat påvirket ved endringer i kredittmarginene. Denne investeringsstrategien har fungert godt i mange år, også i den siste perioden med usikkerhet og turbulens i finansmarkedene,  påpeker Hopsdal.

Vi minner om at effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastningen i perioden den er beregnet for.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, som blant annet vil avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.