Hopp direkte til innhold

Husk søknadsfrist tilskudd

Fristen for å søke om produksjonstilskudd er 20. august. I år er det flere endringer du bør merke deg, men andre endringer først har virkning fra nyttår.

Som et resultat av jordbruksoppgjøret 2014 er regler for produksjonstilskudd endret på flere områder. De fleste endringene gjelder allerede ved søknadsomgangen nå i august 2014, mens noen av dem gjelder fra 1.1.2015. Da er ny forskrift for produksjonstilskudd og avløsning ved ferie og fritid planlagt å tre i kraft. Endringene som er aktuelle nå kan du lese mer om nedenfor.

Endringer fra i fjor

Tidligere må du ha oppfylt grunnvilkåret om at foretaket må være mva-registrert eller ha en omsetning på minimum kr 20.000 kroner de siste 12 månedene for å kunne søke om produksjonstilskudd og avløsertilskudd.

Dette grunnvilkåret er nå avviklet. For å opprettholde en avgrensning mot husdyrhold/ planteproduksjon som ikke er drevet i næringsøyemed, økes samtidig bunnfradraget fra kr 3.000 til kr 6.000 per foretak og år.

Nye satser

De fleste tilskuddene har endrede satser, noen av tilskuddsordningene har fått færre intervaller eller intervallene er fjernet helt. Arealtilskuddene har ikke lenger strukturdifferensiering og toppavgrensning. Det vil si lik tilskuddssats uavhengig av størrelsen på arealet.

Maksimalbeløpet for husdyrtilskudd er økt til kr 560.000 per år. Det gis tilskudd for melkekyr utover de 50 første dyrene, for storfe utover de første 250 dyrene og for sau utover de første 300 dyrene.

Ny kategori for sau

For sau er det også laget en felles kategori uavhengig av driftsform, det vil si uavhengig av om de går ute mesteparten av året (utegangersau) eller har tilgang til driftsbygning utenom vanlig beitesesong (sau over 1 år).

Harmoniseringen gjelder også for beregning av tilskuddsberettiget grovfôrareal og avløsertilskudd ferie og fritid.

Frukt og bær

Det er ikke lenger kvantumsavgrensning på tilskudd til frukt og bær.
For tilskudd til veksthusgrønnsaker er det ikke lenger et maksimalbeløp. Det er også innført en felles tilskuddssats for sone 4-7.

Kvalitetstilskudd er ikke lenger en del av navnet på tilskuddsordningen.

Landbruksdirektoratet: Produksjonstilskudd – søknadsomgangen 20.8.2014