Hopp direkte til innhold

Forenkling av tilskuddsregler

Større fleksibilitet for driftsfellesskap er et av hovedforslagene når departementet foreslår endrede regler for produksjonstilskudd.

Landbruks- og matdepartementet har sendt forslag til ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket på høring. Forslaget tar sikte på å forenkle dagens regelverk uten at formålene med tilskuddsordningene endres.

– Jeg vil ha et enkelt og oversiktlig regelverk. Den viktigste endringen er at vi opphever samdriftsregelverket. Dermed kan kompliserte bestemmelser i forskriften om produksjonstilskudd og avløserforskriften oppheves. Vi får et betydelig enklere og mer oversiktlig regelverk for produksjonstilskuddene, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Et grunnleggende vilkår for å få tilskudd er at det drives ”vanlig jordbruksproduksjon”. Dette skal vurderes for hver enkelt produksjonstype og ikke per dyr eller teig. eksempelvis for melkeproduksjon vil det kunne tenkes tilfeller der snittleveransen per melkeku er så lav at det ikke kan anses å være vanlig jordbruksproduksjon. For eksempel er gjennomsnittsavdrått per årsku på landsbasis i dag på rundt 7.200 liter. Departementet mener en leveranse som ligger på under halvparten av dette i utgangspunktet vanskelig kan karakteriseres som ”vanlig”.

I forslaget som nå sendes ut foreslår departementet forenklinger når det gjelder bestemmelsene om driftsfellesskap. Etter departementets vurdering bør man istedenfor en absolutt avskjæringsregel for ethvert formelt eierforhold, heller gjøre en helhetlig vurdering av om foretakene er i driftsfellesskap. Dette er nødvendig så lenge man har en strukturprofil i tilskuddene, da man vil se forsøk på å hente ut urettmessige strukturfordeler.

Reglene for tilskudd til avløsning skal også tas inn i denne forskriften. Fortsatt må du for å kunne motta tilskudd dokumentere utgiftene. Kravene til hvem som kan levere slike tjenester blir mer fleksibelt ved at det åpnes opp for at det kan kjøpes avløsertjenester fra andre foretak enn avløserlag/-ring.

Dagens produksjonstilskuddsforskrift har vært gjeldende i 12 år. I løpet av denne perioden har vilkårene for tilskudd i forskrift og jordbruksavtale bare vært gjenstand for mindre justeringer. Samlet sett mener departementet at det er mer hensiktsmessig å utarbeide en ny forskrift, fremfor å gjøre omfattende endringer i gjeldende forskrift.

Høringsfrist er satt til 20. oktober. Ny forskrift skal gjelde fra og med 1. januar 2015.

LMD: Høring av forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket