Hopp direkte til innhold

Færre med odelsrett i 2014

Fra og med nyttår ble odelskretsen redusert. Det betyr at færre har odel til gården din.

Sist sommer vedtok Stortinget to endringer i odelsloven. Endringene fører til at odelskretsen innskrenkes og at reglene om odelsfrigjøring ved kjøp av odelseiendom som tilleggsjord oppheves.

Fra 2014 vil det bare være nær familie som har odelsrett. En folkelig måte å si det på er at hvis en av foreldrene dine har eid gården med odelsrett, har du odelsrett.

Det er nå bare to grupper som har odelsrett til en gård. Det er barn av en som har eid odelsgården. Det vil si både barna til dagens eier og til tidligere eiere.
I tillegg er det gitt en utvidet mulighet for barnebarna til dagens eier. Konsekvensen er at nevøene og niesene til den som eier gården ikke lenger har odelsrett. De kan dermed ikke ta gården på odel hvis den blir solgt ut av slekta.

For alle gårder som selges eller arves fra og med 1. januar 2014 gjelder de nye reglene. Hvis det har oppstått anledning til å bruke odelsrett før 1. januar 2014, skal de gamle reglene gjelde. Dette kan være tilfelle når eiendommen skifter eier eller eier av en odelsgård dør. Fristen for å gjøre odelsretten gjeldene hvis gården er overtatt av noen med dårligere odel enn deg, er 6 måneder. Det betyr i praksis at reglene blir fullt ut gjeldende for alle i løpet av første halvår 2014.

Noen unntak kan likevel oppstå. La oss si at en onkel av deg har gjort avtale i desember 2013 med en utenforstående om å kjøpe gården. Du får ingen beskjed om dette, men leser i avisen i mars 2014 at skjøtet på gården ble tinglyst i februar. Hvis du kan vise til at avtalen ble inngått i 2013, har du 6 måneder på deg fra tinglysningsdato på å reise odelsløsningssak mot den nye eieren. Hvis onkel hadde ventet til 2014 med å inngå avtale, hadde du ikke hatt tilsvarende rett.

Det har også skjedd andre endringer som har betydning for eierskifter av gårder. Fagsidene til Landkreditt Bank er oppdatert med det nyeste regelverket når det gjelder skatt og arveavgift.

SLF: Odel

Kilde: Ole Christen Hallesby for Landkreditt Bank