Hopp direkte til innhold

Erstatninger øker med 25 %

Høyesterett har endret renten ved beregning av erstatning for framtidig inntektstap. Det gir positivt utslag for de som får erstatningen.

Av Ole Christen Hallesby

Ved beregning av en erstatning legges ofte til grunn hva man årlig har i tap som følge av for eksempel at noe jord må selges som veigrunn. For å finne hvilken verdi et slikt framtidig inntektstap har ved en engangs utbetaling i dag, må beløpet neddiskonteres. Det vil si at man skal finne nåverdien. Men hvilken rente skal man bruke ved beregningen?

– Høyesterett gjentok standpunktet fra tidligere rettspraksis om at kapitaliseringsrenten skal baseres på et realavkastningssynspunkt, altså forventet nominell avkastning minus inflasjon, skriver Høyesterett i en nylig avsagt dom.

Ved valg av rente skal tanken være at man skal få en sikker avkastning, men at det også skal tas hensyn til prisstigning. Siden 1993 har hovedregelen vært å bruke 5 %.

– Gitt de langsiktige økonomiske utsiktene nasjonalt og globalt kom Høyesterett på dette grunnlag enstemmig til at kapitaliseringsrenten som hovedregel må være 4 prosent.

Denne renten vil få betydning for erstatning for personskade, ekspropriasjon av jord og skog, utløsning av festetomter mm. En lavere rente gir et høyere erstatningsbeløp. Du kan tenke det slik: Skal jeg ha et årlig utbytte på kr 100.000 og renten er 4 %, må jeg ha en kapital på 2,5 millioner. Hvis renten er 5 % trenger jeg bare en erstatning på 2 millioner for å få kr 100.000 i utbytte. Som det fremgår av eksemplet vil endring i rentevurdering øke erstatningen fra 2 til 2,5 millioner kroner når renten reduseres fra 5 til 4 %.

Flere økonomer mener at også 4 % er for høyt. Med en aktuell boliglånsrente på snaut 3,5 % og en inflasjon på i underkant av 2 %, har vi for tiden en realrente på rundt 1,5 %. Selv staten klarer ikke avkastning hverken på 4 eller 5 %. Avkastningen på oljefondet har hatt en realavkastning i den perioden det har eksistert på 3,4 %.

I tillegg sier Høyesterett at når det skal tas hensyn til skatteulempen ved beregningen, blir anvendt skattesats redusert fra 25 til 20 %.