Hopp direkte til innhold

Åpner for flere aksjeselskap

Endring i regelverk for tilskudd gir større frihet til å organisere eierskap. Men det er ikke meningen at det skal gi mer utbetalt tilskudd.

Av Ole Christen Hallesby

Fra 1. januar 2015 endres flere forskrifter som indirekte påvirker hvordan vi tradisjonelt tenker om organisering og eierskap i landbruket. Det uttalte målet fra regjeringen er forenkling, men det er også en tydelig liberalisering i vedtakene. Dermed får endringene noe ulik mottagelse.

I regelverket for produksjonstilskudd har det blant annet vært konflikter knyttet til vurdering av "felles eierinteresser" og aksjeselskap. Målet har vært at det ikke skulle være mulig å organisere seg til mer tilskudd. Så lenge det regelverket har latt seg praktisere, kan en fra et økonomisk ståsted også påstå at virksomheten hverken blir mer lønnsom eller økonomisk solid gjennom å skifte organisasjonsform.

Bestemmelsen om at de som har felles eierinteresser og som søker om produksjonstilskudd til samme produksjon ikke skal få tilskudd, blir nå fjernet. På samme måte heter det i dagens forskrift at produksjonstilskudd ikke gis til foretak som er helt eller delvis eid av et aksjeselskap. Denne bestemmelsen forsvinner også 1. januar 2015.

Av flere, blant annet fylkesmannen i Østfold, pekes det på at endringene kan føre til raskere overgang fra små og mellomstore foretak, til store foretak. Småbrukarlaget peker i sin høringsuttalelse på at vi kan få en "sentralisering på eiersiden" særlig innen kraftforbasert husdyrhold.

– Norsk Landbruksrådgiving fremhever at dersom konsesjonsloven oppheves samtidig vil det med tilstrekkelig kapitaltilgang være mulig å gjennomføre en full ”vertikal integrering” i store deler av matvaremarkedet, refereres det i fastsettelsesbrevet fra Landbruks- og matdepartementet.

LMD: Fastsettelsesbrev - forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket (ekstern lenke)