Hopp direkte til innhold

Nye regler om deling av gårder

Fra 1. juli 2013 er det nye regler for omdisponering og deling av landbrukseiendommer. Prinsippet endres fra forbud til samtykke.

De nye reglene om deling vil legitimere økt lokalt handlingsrom til kommunen. Det har de senere årene vært store lokale forskjeller på den lokale behandlingen av jordlovsaker med tanke på deling av landbrukseiendommer. Det skal nå bli enklere å dele fra dersom søknaden gjelder fradeling til tilleggsjord eller bosetting.

– Den nye delingsbestemmelsen går bort fra forbudstanken. Utgangspunktet skal være at det skal gis delingssamtykke når fradeling ikke er i strid med viktige landbruksmessige hensyn, sier landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum.

Fagsider om landbruk

Sjekk vår guider innen eierskifte, investering eller hvordan du skal sikre fremtiden på gården.

Les våre fagsider

Hensyn til bosetting prioriteres

Tanken er at det i sentrale områder skal vektlegges et sterkt jordvern og å sikre arealene for rasjonell landbruksdrift. For distriktene blir utfordringene å legge til rette for bosetting. Det siste kan bety at landbruksinteresser må vike for bosetningshensynet, så lenge det ikke går ut over jordvernet.

Dermed kan det bli lettere å få fradelt boligtomter og kårboliger i distriktene. Det vil også kunne legges til rette for romslige tomter. Men det er kommunen som må ta stilling til hvordan bosettingshensynet gjør seg gjeldende i det aktuelle området.

Det skal gjennom endringene bli enklere å dele fra areal som tilleggsjord også der bare deler av landbruksarealet blir solgt. Dette vil være positivt for de som er avhengig av leiejord.

Endringer i jordlovens delingsbestemmelse i § 12 trer i kraft 1. juli 2013. Fra da skal alle søknader om fradeling behandles etter de nye reglene. Landbruks- og matdepartementet har utarbeidet nytt rundskriv om behandlingen av delingssaker. Rundskrivet angir hvilke rammer kommunene har ved behandlingen av sakene. I tillegg omtales bl.a. relevante sider av saksbehandlingen, herunder utrednings- og veiledningsplikten.