Hopp direkte til innhold

Hvor høy avkastning kan du vente?

Problemer og usikkerhet i verdensøkonomien har gitt oss et rekordlavt rentenivå. Det er derfor naturlig at stadig flere søker investeringsalternativer med noe høyere forventet avkastning enn det som er gjeldende innskuddsrente i norske banker.

I denne forbindelse er det viktig å understreke:
1)      Det er sammenheng mellom forventet avkastning og risiko
2)      Høy historisk avkastning er ingen garanti for høy fremtidig avkastning

Landkreditt Extra er et nystartet fond og har følgelig ingen avkastningshistorikk. Porteføljen av foretaksobligasjoner i vårt eksisterende fond Landkreditt Høyrente brukes imidlertid som mal for investeringer i det nye fondet Landkreditt Extra, og disse to porteføljene forventes å vise forholdsvis lik utvikling. Som følge av blant annet ulik kostnadsstruktur vil det være  forskjeller i den løpende renten og historisk avkastning for disse to porteføljene.

Figuren nedenfor viser hvordan den løpende renten i vårt eksisterende fond Landkreditt Høyrente har utviklet seg siden 2008, både for hele porteføljen og når vi viser porteføljen fordelt på foretaksobligasjoner og bankobligasjoner.

Grafen viser den løpende renten i vårt eksisterende fond Landkreditt Høyrente.

Løpende rente, eller effektiv rente, gjenspeiler gjennomsnittlig markedsrente på fondets investeringsportefølje. Denne renten er også et uttrykk for fremtidig avkastning som kan forventes i rentebindingsperioden, gitt at alle forhold holdes konstante i perioden. Effektiv rente vil kunne endres fra dag til dag, og er derfor ingen garanti for avkastning i den periode den er beregnet for. Den effektive renten oppdateres på våre nettsider. Den daglige verdiutviklingen i fondet vil være bestemmende for andelseiernes avkastning i en gitt periode.

Rentebærende investeringer verdsettes til kurser som samtidig bestemmer investeringens markedsrente. I fond verdsettes alle investeringer til markedsverdier hver eneste dag. Det er et motsatt forhold mellom kurser og markedsrenter på renteinstrumenter. Det betyr at kurser kan falle som følge av renteoppgang i markedet, eventuelt som følge av at investorer krever økt risikopremie for å investere i et selskap eller en bransje.

Markedsrenten på foretaksobligasjoner gjenspeiler foretakets kredittkvalitet. Store selskaper med lav gjeldsandel og solid inntjening vil normalt oppnå bedre betingelser i rentemarkedet enn mindre selskaper med høyere gjeldsandel og en mindre forutsigbar inntjeningsprofil.

Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.