Gård med mange muligheter, sjarmerende seter på Hyttåsen. Flott utsikt og gode solforhold.

Sør-Aurdal
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Beliggenhet

Eiendommen er beliggende i området Åsli langs Åslivegen som er en avstikker fra Hedalsvegen i Hedalen. Flott utsikt og gode solforhold i et rolig område.
Ca. 2 timers kjøring fra Oslo.

Hedalen.no er en nettside for bygda, hvor det finnes fin informasjon om bygda.

Adkomst

Fra Hønefoss, følg E16 nordover i ca. 50 km. Ta av til venstre inn på Hedalslinna og følg denne veien i 6,2 km. Ta til høyre i krysset, inn på Hedalsvegen (vei 243). Følg denne veien i 7,4 km og ta av til høyre inn på Åslivegen. Gården ligger på venstre side av denne veien etter ca. 400 meter.

Jord, skog og tun

Totalt areal er 1881,7 daa. hvor av:

74,4 daa. dyrket mark.
Dyrket mark er beliggende i nærhet til tunet. En teig er beliggende vest for eiendommen langs Hedalsvegen og en teig er beliggende ved sæter, "Hytten" som ligger ca 1,5 km nord/vest for eiendommen.
Jorda er hovedsakelig hellende mot sør, dels steinrik og egnet for grasproduksjon. Arealet har vært bortleid, men kontrakten opphørte i 2023.
Arronderingen ansees som normal for området, det er stedvis bratt og noe utfordrende med dagens moderne- og store maskiner.

7,3 daa. innmarksbeite.

802,7 daa. skog.
Skogen er beliggende som forlengelse av dyrket mark ved tunet, en større teig ca 1 km vest for tunet og en større teig ca 3,5 km vest for tunet. I tillegg er det en liten teig ved dyrket mark langs
Hedalen. Se vedlagt kart som viser oppdelingen av arealene.
Det er opplyst at det er tatt ut noe skog, men at det fortsatt er virke av økonomisk betydning å ta ut.
Det er i følge eier kr. 23 502,- på skogfondkonto. Denne kontoen følger eiendommen.

997,3 daa. annet areal.

Tallene er hentet fra NIBIO gårdskart som ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Tun
Tunet er skrånende og opparbeidet med plen. Gruset gårdsplass og adkomstveg.

Jakt

Det er fine jakt- og fiskeområder i nærheten.

Innhold og standard

På tunet er det våningshus, driftsbygning, garasje og stabbur.

Våningshus.
Byggeår: Ca. 1600.
Areal: BTA: 215 kvm. P-rom: 169 kvm. S-rom: 21 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Hall m/trapp, kjøkken, stue, gang og soverom.
2.etg:
Hall m/trapp, gang, bad og 5 soverom.
Loft:
Uinnredet kaldt loftsrom.
Kjeller:
Kryperom og uinnredet kjeller.

Støpt/murt grunnmur antatt oppsatt på komprimerte og drenerende masser. Drenering og utvendig tettesjikt fra byggeår.
Vegger over terreng oppført i laft og bindingsverkskonstruksjoner, antatt isolert, luftet og kledd med malt trepanel.
Mønet saltak konstruksjon bygget med taksperrer i trekonstruksjoner. Tak tekket med metallplater.
Vinduer og dører med enkle- og isolerglass.
For ytterligere beskrivelse, se vedlagt tilstandsrapport.


Garasje.
Byggeår: 2010.
Areal: BTA: 35 kvm.
Inneholder:
1.etg: Garasjerom.

Garasje oppsatt på antatt drenerende og komprimerte masser med støpt plate på mark. Vegger i bindingsverkskonstruksjoner med malt trepanel. Mønet saltak i trekonstruksjoner tekket med metallplater. Plassbygde dører.


Driftsbygning.
Byggeår: 1972.
Areal: BTA: 325 kvm.
Inneholder:
1.etg:
Lagerrom, fjøs, silo og høytørke.
2.etg/kjørebru:
Lagerrom.
Kjeller:
Gjødselkjeller under deler av bygningen.

Tradisjonell låve oppført på dels støpt og murt fundamentering. Gjødselkjeller under deler av bygningen. Vegger over bakken er oppført i bindingsverkskonstruksjoner utvendig kledd med malt trepanel.
Mønet saltak med trekonstruksjoner, tekket med metallplater.
Det er i bygget ei høytørke og en støpt silo. Det er traverskran på kjørebru, denne er ikke teknisk vurdert.
Innredning i fjøset er plassbygget i treverk. Strekkmetallrister over gjødselkjeller. I fjøset er det opplyst å være plass til ca 140 vinterfôra sauer. Lagerrom/fôrrom er benyttet i lamming.
Etasjeskiller og kjørebru i trekonstruksjoner. Låvebrufundament er murt/støpt. Plassbygde dører.


Stabbur
Byggeår: Ukjent.
Areal: BTA: 43 kvm.
Inneholder:
1.etg: Lagerrom/stabbur.
Loft:
Lagerrom/stabbur.

Stabbur oppsatt på enklere fundamentering. Vegger i bindingsverk med utvendig malt trepanel. Mønet saltak i trekonstruksjoner tekket med stein. Dører i treverk. Bygningen er uisolert.


I tillegg følger en seter med eiendommen. Den ligger ca. 1,5 km nord/vest for tunet.

Bygningers arealer

Bolighus
Totalt BRA (bruksareal): 190 kvm.

BRA-i totalt:
1. etasje: 96 kvm.
2. etasje: 73 kvm.
Kjeller: 21 kvm.
Sum: 190 kvm.

Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet og ved.
Varmepumpe luft/luft i stue, denne fungerer ikke.

Reguleringsforhold

Det er i hovedsak LNFR-område.
Se komplett beskrivelse i vedlegg fra kommunen.

Odel - Konsesjon

Det er opparbeidet odel på eiendommen. Alle kjente odelsberettigede har fraskrevet seg sin odelsrett.

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 76
  • Bruksnummer: 6
  • Fylkesnummer: 34
  • Fylkesnavn: Innlandet
  • Kommunenummer: 3449
  • Kommuneområde: Sør-Aurdal
Les mer