Trondheim / Bratsberg - Ridesenter med innendørs ridebane - Stall med 40 stallbokser - Tomt på ca. 109 dekar

Trondheim-Øst
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Eiendomsmegler

Stian Søreng

Mobil:

90 23 32 11

Beliggenhet

Eiendommen ligger usjenert og landlig til ca. 1 mil utenfor Trondheim i retning Klæbu. Tomten som er på 109,6 dekar strekker seg fra Bratsbergveien til Leiråkervegen, bebyggelsen ligger i nedre del av eiendommen og jorda opp mot Bratsbergveien. Beliggenheten er landlig men samtidig sentralt, det er kort vei, ca. 10 min med bil til bla. Klæbu (dagligvarebutikk) og Tillerbyen. Kjøretid til Trondheim sentrum er ca. 20 min.

Adkomst

Se vedlagt kartutsnitt.

Jord, skog og tun

Iflg. Nibio gårdskart er eiendommen totalt på ca. 109,6 dekar, hvorav 25,7 dekar er festet grunn.

Arealet er fordelt slik:
Fulldyrket jord ca. 29,1 dekar
Innmarksbeite ca. 6,1 dekar
Produktiv skog ca. 34,5 dekar
Annet markslag ca. 19,8 dekar
Bebygd, vann, bre ca. 20,1 dekar
Sum arealer: ca. 109,6 dekar

Det er tinglyst følgende festeforhold:
- Festekontrakt tinglyst 30.11.1989 med dagboknr. 31123. Festetid 40 år fra 01.01.1998.
Hjemmel til grunn: Trondheim kommune.

- Nye vilkår feste tinglyst 10.10.2014 med dagboknr. 869619. (gjelder endringer i forhold til opprinnelig festekontrakt fra 30.11.1989). Festetid 40 år fra 01.09.2014. Årlig festeavgift er pt kr. 27.704,-. Avgiften reguleres hvert 5 år iht. Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks, neste regulering i 2028. Hjemmel til grunn: Trondheim kommune.

- Festekontrakt (fremfeste) tinglyst 26.11.2014 med dagboknr. 1035982. Festetid 31 år fra 01.10.2014. Årlig festeavgift er pt kr. 1.000,-
Hjemmel til grunn: Trondheim kommune (121/59, Bård Andersen (123/10 og 123/11). Selger opplyser at fremfesteavtalen ikke gjelder bygningene, kun ridebanen og parkeringsplass.

Kjøperen trer fra overtakelsen inn i festekontraktene som ny fester og bortfester med de rettigheter og forpliktelser som følger derav.

Samarbeidsavtale mellom Bratsberg Ride - og Treningssenter og Trondheim Rideklubb finnes vedlagt i salgsoppgaven. Det gjøres oppmerksom på at Bratsberg Ride - og Treningssenter meldte oppbud i desember 2023.

Gårdskart over eiendommen inkl. festetomtene finnes vedlagt i salgsoppgaven.

Innhold og standard

Administrasjonsbygg med leilighet, storkjøkken, kafeteria og ridehall.
1. etasje: gang, hall, kontor, lagerrom, hybel, 3 toalettrom, 2 bad og innendørs isolert ridehall.
2. etasje: gang, toalett, kafeteria, storkjøkken, kjølerom og bod.
Leilighet: 1. etasje: gang, bad, 2 soverom, vaskerom/tekniskrom og kjøkken med spiseplass. 2. etasje: stue.    

Stall
40 stallbokser, 3 pussespilt og 3 salrom fordelt på 4 avdelinger.   

Ridehall
Isolert ridehall med to leddporter

Flislager
Kombinert sponlager og spon/hestemøkklager

Oppvarming, piper og ildsteder

Elektrisitet. Det er varmepumpe "luft til luft" i kafeteria.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger utenfor regulert område iflg. Trondheim kommune. I kommuneplanens arealdel ligger eiendommen i område avmerket som LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. Øvre del av eiendommen ligger i Hensynsone "Bratsberg kirke og kirkested".

Det gjøres oppmerksom på at eiendommen ligger i aktsomhetsområde for kvikkleireskred. Se vedlagte kartutsnitt i salgsoppgaven. For nærmere info se: https://temakart.nve.no/tema/kvikkleire

Odel - Konsesjon

Det er en forutsetning for handelen at eiendommen kan overdras konsesjonsfritt.
Det er ikke odel på eiendommen.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen overtas i den stand den var ved kjøpers forutgående besiktigelse/gjennomgåelse. Ved en eventuell mangelsvurdering skal de alminnelige kjøpsrettslige prinsippene i Avhendingsloven §3-9 legges til grunn, dog slik at disse prinsippene fravikes slik at det kun kan gjøres gjeldende at det foreligger mangel i følgende tilfeller:
1. Dersom selger ikke oppfyller sine konkrete forpliktelser iht avtalen.
2. Dersom selger ikke oppfyller sin opplysningsplikt, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-7 og Kjøpsloven §19 litra b).
3. Dersom selger har gitt uriktige opplysninger, jfr. reguleringen i Avhendingsloven §3-8 og kjøpsloven §19 litra a).
Risikoen for eventuelle skjulte feil som angitt i avhendingsloven §3-9 siste punktum og kjøpsloven §19 litra c) tilligger etter dette kjøper.
Avhendingslovens §4-19 nr. 2 fravikes, slik at den absolutte reklamasjonsfristen settes til 1 - ett år etter overtakelsen. Opplysninger om bygningens arealstørrelser må betraktes som omtrentlige og kjøper kan ikke gjøre krav gjeldende som følge av arealavvik verken mot selger eller megler.
Kjøper må selv foreta nødvendige undersøkelser hos offentlige myndigheter etc. vedr. tiltenkt bruk/utnyttelse av eiendommen.

Selger er forpliktet til å holde eiendommen forsikret frem til overtagelsesdagen. Dersom eiendommen blir utsatt for skade ved brann eller andre forhold som dekkes av forsikringen før overtagelse, har kjøper rett til å tre inn i forsikringsavtalen.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 123
  • Bruksnummer: 9
  • Fylkesnummer: 50
  • Fylkesnavn: Trøndelag
  • Kommunenummer: 5001
  • Kommuneområde: Trondheim-Øst
Les mer