Numedal - Stor skogeiendom med andel i hyttefelt, kraftverk og storviltjakt. Trivelig tun, egne festetomter og seter.

Rollag
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen til Bratterud og Kvisle Skog

Eiendommen Bratterud ligger på østsiden av Numedalslågen i Numedal, ca. 5 km. nord for Veggli. Enkel adkomst med noen hundre meters avkjøring fra hovedveien som igjennom Numedal. Bratterud er en landbrukseiendom stort sett bestående av skogareal. Totalarealet utgjør 2.645,6 dekar og av dette er 2.423,4 dekar produktiv skog. Rundt tunet er det noe fulldyrka og overflatedyrka jord som egner seg best som beite. Tunet har spesielle, eldre tømmerbygninger med våningshus, driftsbygning, sommerstue, lade, stabbur mm. Bygningene må for det meste totalrestaureres for å gjøres beboelig. På eiendommen er det to seterplasser, Markaset og Gunnarset.
Bratterud har i tillegg 1/3 eierskap i Kvisle Skog, et sameie mellom tre eiendommer. Sameiearealet er på totalt 4.807 dekar, og 2.869,1 dekar av dette utgjør produktiv skog. I Kvisle Skog har det i mange år vært regulert for, og bygget ut for fritidseiendommer. Det er totalt 125 festetomter som gir inntekter til sameiet. Det er rundt 80 usolgte tomter i dag. Eiendommen har også en ideell andel i kraftverket Verja Kraft SA.
Bratterud gård ligger vakkert til i den østre dalsiden av Numedal, og tunet er vestvendt. Kvisle Skog ligger på 800-900 moh. og inn mot Trillemarka og til grensen til Eggedal. Eiendommen er konsesjonspliktig med boplikt. Ingen priskontroll, ingen odel.

Beliggenhet

Eiendommen har en fin beliggenhet øst for Nummedalslågen og FV40 like sør for Kravikfjorden og nord for Veggli. Eiendommen har et vestvendt og åpent tun med ca. 600 meter felles privat vei til avkjøring fra FV40, Nummedalsvegen. Eiendommen ligger i Rollag kommune som ligger i hjertet av Numedal i Buskerud, om lag 50 kilometer nord for Kongsberg langs fylkesveg 40. Kommunen har i overkant av 1400 innbyggere.

Hovednæringsveger er landbruk og industri og det finnes mange mindre bedrifter i kommunen både innen bygg og anlegg, transport, varehandel m.m. Kommunesenteret er Rollag med statlige og kommunale kontorer. I kommunen ligger også Numedal Folkehøgskole - Idrettsskolen med idrettsanlegg og svømmehall. Barne- og ungdomsskolen på Veggli ligger bare 6 km. unna eiendommen. Numedal videregående skole ligger ca. 13,5 km. fra gården. På Veggli finner vi også Idrettsskolen Numedal folkehøgskole, som er Norges eneste frilynte idrettsfolkehøgskole. Skolen har stor og variert faglig tyngde innen idrett. Den kommunale barnehagen finner vi også på Veggli.

Rollag kommune kan by på ren og vakker natur, rike kulturminner og mange aktivitetsmuligheter. Nordvest i kommunen ligger Vegglifjell, som er en av innfallsportene til Hardangervidda.

Avstander til:
Veggli sentrum: ca. 6 km.
Rollag sentrum: ca. 20 km.
Kongsberg: ca. 67 km.
Hardangervidda: ca. 88 km.
Drammen: ca. 106 km.
Oslo: ca. 150 km.

Adkomst

Se vedlagte kartskisse i nettannonse eller i salgsoppgaven.

Jord, skog og tun

Del av eiendommen man er eneeier til er totalt på 2.645,6 dekar ifølge gårdskart fra NIBIO, og har følgende inndeling:
Fulldyrka jord: ca. 7,8 dekar.
Overflatedyrka jord: ca. 5 dekar.
Innmarksbeite: ca. 1,1 dekar.
Produktiv skog: ca. 2.423,4 dekar.
Annet markslag: ca. 172,6 dekar.
Bebygd, samf., vann, bre: ca. 35,7 dekar.
Totalt: ca. 2.645,6 dekar.

I tillegg har eiendommen en andel på 1/3-deler av gnr. 1, bnr. 10. Iflg. NIBIOS gårdskart har sameiearealet følgende arealfordeling:
Produktiv skog: ca. 2.869,1 dekar.
Annet markslag: ca. 1.702,7 dekar.
Bebygd, samf., vann, bre: ca. 235,2 dekar.
Totalt: ca. 4.807 dekar.

Innmarka henger sammen ved tunet og er mest aktuelt som beite.
Eiendommen har et produktivt skogareal på 2423,4 dekar. Dette er fordelt på 298,2 dekar høy bonitet, 898,9 dekar middels bonitet og 1226,3 dekar lav bonitet. (NIBIO). Tilgjengeligheten til skogen varierer. Tilkomst er Vergjedalsvegen og Markasetvegen. En del bratt terreng.
Det foreligger eldre skogbruksplan fra 2013 utarbeidet av Viken Skog. Denne legges til grunn for verdsettingen.
Volum: 16967 m3.
Tilvekst: 718 m3/år.
Produksjonsevne: 782 m3/år.
Hogstklassefordeling i 2013 hadde hovedtyngde i 2,3 og 4.
9 % i hogstklasse 5.
Skogen har 55 % middels bonitet.
Skogdata fra Rollag kommune: Saldo skogfond pr. 22.04.2024: kr. 49 671,-. Det opplyses at dette er fond som skal brukes til skogtiltak på eiendommen og at dette er en konto i bevegelse.
Avvirkningsoversikt viser at det er hogd 1.399 kbm. siden 2013. Videre er det i samme periode utført markberedning på 60 dekar. Utfra historikk er det behov for ungskogpleie. Dette har ikke blitt utført siden 2007.
Miljø: Det er ikke kartlagt nøkkelbiotoper i skogbruksplanen.
For leveranse av tømmer må det gjennomføres en kartlegging av miljøfigurer i skog. NIBIO: Det er lite artsregisteringer på eiendommen. På Hovdeåsen er registrert områder med stor naturverdi.

Det er 10 festetomter til eiendommen med festeavgift på til sammen kr. 30 989,- i 2023.­

Det er planlagt en snøskuterløype som skal være åpen for ferdsel. Denne krysser eiendommen.

Jakt

Jaktrett i 2.645 dekar utmark på gnr. 1, bnr. 6 og gnr. 2, bnr. 2. I tillegg er det jaktrett i ca. 4.800 dekar utmark på gnr. 1, bnr. 10 som eiendommen har en ideell andel på 1/3 i.
Eiendommen er med i elg- og hjortejaktfelt. Selger opplyser at rådyrkvoten er ett dyr pr. 500 dekar, dvs. 5 rådyr i året. I tillegg er det småviltjakt på andre dyr som fugl, hare m.v. Årlige jaktkvoter kan endres.

Bygninger

Våningshuset:
Byggeår: 1840, påbygget 1945 og 1977.
Fint gammelt tømmerhus, men store behov for modernisering/restaurering.
Grunn og fundamenter: Pusset gråsteinsmur. betongmur.
Bygningskonstruksjoner: Tømmer og bindingsverk. Isolert tilbygg som er utvendig kledd med stående panel. I eldre del er det skjevheter i konstruksjon.
Tak: Tekket med eldre takstein og takplater. Rekvirent kjenner ikke til at det har vært vannlekkasjer i hans eiertid.
Vinduer: Eldre vinduer.
Overflater på innvendige gulv, vegger og himlinger: Vinylbelegg, tregulv, betong, malte treplater, trepanel, Respatex baderomsplater.
Kjøkken: Eldre kjøkken. Takhøyde: 2,02 m.
Sanitær/våtrom: Eldre bad og wc fra 1977.
Oppvarming generelt: Bygning varmes opp med ved og strøm. Eldre pipe og vedovner (Jøtul 602).
El-anlegg: Eldre anlegg. Det er ikke utført el-sjekk iflg. selger.
Kjeller: To rom uinnredet. Utgangsdør. Trykktank. Fukt på gulv. Takhøyde 1,92 m.
Påkostninger: Malt kjøkken og stue. Ny VVB.
Vedlikehold/elde/mangler/utidsmessighet/gjenstående arbeider: Bygningen har behov for total renovering. Rom med lav takhøyde og ikke tidsmessige planløsninger.

Våningshuset inneholder:
1. etasje: Gang/entré, kjøkken, kammers, stue, gang. Tilbygg: Gang, bad med badekar, wc.
2. etasje: Trapperom, gang, 3 soverom.
Kjeller: To uinnredet lagerrom (benyttes som vinkjeller)

Stabburet:
Byggeår: 1731 iht. SEFRAK-registeret.
Flott stabbur i to plan. Brukes til lager.
Bygning er fundamentert på stein. Oppført i tømmer. Taket er tekket med takstein.
Normal standard. Behov for vedlikehold, taket bør renoveres. Steintrapp må legges på nytt.

Sommerstuen:
Byggeår: 1825/1849 iht. SEFRAK-registeret.
Enkel bygning med behov for total renovering.
Inneholder: Vindfang, stue med kjøkkenbenk, soverom.
Oppført i laft på stein og betong. Råte i stokker. Taket tekket med bølgeblikk. Teglsteinspipe er forfalt. Himling i stue har rast ned/råte.
Totalt renoveringsobjekt.

Låven med fjøs:
Byggeår: Anslått til 1920.
Bygning i to plan. Brukes til lager.
Inneholder:
Gjødselkjeller
1. etg. Eldre fjøs, lager, høylae
2. etg. Låve, kaldtlager.
Fundament: Stein og betong. Oppført i tømmer og bindingsverk med stående utvendig kledning. Taket er tekket med bølgeblikk. Låvebru i betong. Ikke egnet for tung redskap.
Bygningen har stort behov for vedlikehold og renovering.

Vedskjul/lade:
Byggeår: 1825/1849 iht. SEFRAK-registeret.
Enkel bygning. Brukes til vedskjul.
Bygning er fundamentert på stein. Oppført i tømmer. Skjev konstruksjon. Taket er tekket med bølgeblikkplater.
Behov for vedlikehold.

Sæterhus Markaset:
Ukjent byggeår.
Bygning er fundamentert på stein. Oppført i tømmer. Taket er tekket med bølgeblikkplater.
Rekvirent opplyser at det er to rom. De siste årene er det installert ny vedovn og solcelleanlegg.
Enkel standard. Behov for vedlikehold.

Markaset vedskjul og stall:
Fundament: Stein. Oppført i tømmer. Skjev konstruksjon. Råte i bunnstokker, taket tekket med bølgeblikkplater.
Bygningen har behov for omfattende renovering.

Sæterhus Gunnarset:
Ukjent byggeår.
Ikke befart. Dårlig standard.
Oppørt i laft og reisverk på stein, tekket med bølgeblikk. Låven på Gunnarset er ikke befart eller oppmålt. Bygningen er å anse som kondemnabel.

Andre bygninger:
Det er flere bygninger som ikke beskrives nærmere. Bl.a. to garasjer ved Vergjedalsvegen mm.

Arealer bygninger

Våningshuset:
Totalt BRA (bruksareal): 144 kvm.

BRA-i totalt: 126 kvm.
1. etasje: 78 kvm.
2. etasje: 48 kvm.

BRA-e totalt: 18 kvm.
Kjeller: 18 kvm.

Stabburet:
Grunnflate: 27 kvm.

Sommerstua:
Bruttoareal: 23 kvm.

Låven med fjøs:
Grunnflate: 143 kvm.

Vedskjul/lade:
Bruttoareal: 16 kvm.

Sæterhus Markaset:
Bruttoareal: 35 kvm.

Markaset vedskjul og stall:
Bruttoareal: 32 kvm.

Sæterhus Gunnarset:
Ikke oppmålt.


Informasjon om arealbegrepene
Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet.
De nye arealbegrepene for bolig er:
BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet med flere selvstendige boenheter, skal de selvstendige boenhetene kategoriseres som BRA-i. Et eksempel på dette kan være en enebolig med adskilt utleieenhet.
BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.
BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten.
TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten.
GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal.
BRA (Boligens totale bruksareal) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.:
BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA.

Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate).
Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Takstrapport og selgers egenerklæring

Det er ikke innhentet tilstandsrapport for bolighuset, da bolighuset må anses som et restaureringsprosjekt. Huset er en tømmerbygning fra rundt 1840, og har i mange av de siste tiårene vært ubebodd. Kjøper må beregne at så å si alle deler av bolighuset må restaureres.
Det er innhentet verditakst landbruk, datert 11.05.2024, som ligger vedlagt i salgsoppgaven. Verditaksten er basert på visuell besiktigelse uten inngrep i konstruksjoner.
Selger har i forbindelse med salget fylt ut et egenerklæringsskjema, som gir opplysninger om eventuelle feil og mangler ved bolighuset som selger har kjennskap til. Selgers egenerklæring ligger vedlagt i salgsoppgaven og alle potensielle kjøpere oppfordres til å lese igjennom denne.

Oppvarming, piper og ildsteder

Oppvarming av våningshuset foregår ved bruk av ved og strøm.
Det er ikke faste varmekilder i alle oppholdsrom.

Reguleringsforhold

Matrikkel 1/6: Det meste av arealet ligger utenfor reguleringsplan. Den nordøstlige grensen ligger så vidt innunder reguleringsplanen for Kvisle Skog, og Hovdeåsen som er reguleringsplanforslag. Iht. Kommuneplanens arealdel for Rollag kommune er arealet avsatt til LNF (landbruks,- natur- og friluftsformål).

Matrikkel 2/2: Det meste av arealet ligger utenfor reguleringsplan. Den nordøstlige delen som grenser inntil sameiet ligger inne i reguleringsplanforslaget for Hovdeåsen. Iht. Kommuneplanens arealdel for Rollag kommune er arealet avsatt til LNF (landbruks,- natur- og friluftsformål).

Matrikkel 1/10 (sameiet): Hele arealet er regulert og ligger innenfor to reguleringsplaner. I tillegg er det til behandling i kommunen et reguleringsplanforslag for Hovedåsen, som er et areal som i dag ligger innenfor reguleringsplanen Kvisle Skog.
Reguleringsplaner:
Kvisle Skog, vedtatt 21.06.2007.
Iht. reguleringsplanen er arealet avsatt til:
- Byggeområder - Område for eksisterende og ny fritidsbebyggelse
- Landbruksområde - Område for jord og skogbruk
- Friområde - Skiløype
- Fareområde - Høyspenningsanlegg
- Spesialområde - Vannforsyning, private veger, bevaring kulturminner, skiløype, renovasjon
Reguleringsplanen og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Reguleringsplan for hyttefelt i del av Kvisle Skog, sist revidert 05.02.1982.
Reguleringsplan for Kvisle Skog av 2007, ligger innenfor reguleringsplankartet for denne reguleringsplanen.
Iht. reguleringsplanen er arealet avsatt til:
- Byggeområder - I områdene skal oppføres hytter
- Landbruksområder - Områdene skal nyttes til tradisjonell landbruksdrift
- Spesialområder - Private kjøreveger, private gangveger, vassforsyning, avfallsoppsamling.
Reguleringsplanen og reguleringsbestemmelser ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Ny reguleringsplan er ute på høring, og ikke endelig vedtatt pr. 10.05.2024:
Planområdet Hovdeåsen ligger på eiendommene 1/10, 2/2, 1/6, 3/3 og er på ca. 376 dekar.
Planforslaget omfatter til sammen 45 tomter for frittliggende fritidsbebyggelse, hvorav 16 er eksisterende fritidsboliger. Området ligger innenfor avsatt byggeområde i kommuneplanens arealdel. 33 av de eksisterende tomtene ligger innenfor reguleringsplanen Kvisle skog, som nå vil inngå i reguleringsplanen for Hovdeåsen. I tillegg medtas 6 bebygde tomter i et uregulert område sør for Hovdeåsen. Formålet med planen er å oppdatere plankart slik at allerede gjennomførte tiltak samsvarer med regulering. Deler av Kvisle skog vil dermed oppdateres iht. dagens situasjon. Det er planlagt en
justering av flere tomter i gjeldende reguleringsplan, da flere av tomtene ikke er egnet å bygge på. Hensikten med planarbeidet er også å tilrettelegge for ny fritidsbebyggelse og oppdatering av planbestemmelser. Alle tomter er planlagt med bilveg og lav sanitærteknisk standard uten strøm, innlagt vann og avløp.
Forslaget til ny reguleringsplan for Hovdeåsen, samt særutskrift for møte i Utvalget for næring, miljø og ressurs 30.01.2024, ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Sameie Kvisle skog og Verja Kraft SA

Eiendommen har 1/3 av sameiet Kvisle Skog, gnr. 1, bnr. 10 i Rollag. Dette er ca. 4807 dekar hovedsakelig skog og utmark med en rekke festetomter med mer. Det er totalt tre eiere i sameiet hvor alle har en andel på 1/3.
Det er utarbeidet en ny reguleringsplan for Kvisle skog - denne har vært til høring men er ikke formelt vedtatt pr. 30.4.2024.
Festeinntekter: Det er opplyst at det er 125 festetomter og festeinntektene for 2023 var kr. 207 415,- totalt. Bratteruds andel av dette er altså 1/3.
Usolgte tomter: Selger opplyser at det er igjen rundt 80 usolgte tomter. Det er idag et tøft marked for salg av hyttetomter og det er lav etterspørsel. Priser på hyttetomter som er lagt ut Hovdeåsen hyttefelt varierer fra kr. 320 000,- til kr. 790 000,-. I verditaksten settes gjenomsnittsprisen til kr. 400 000,-. Takstmann kjenner til at det har vært solgt tomter tilbake til 1970-tallet, dvs 50 år. Hvis en legger til grunn at alle tomter er solgt i løpet av de neste 50 år og diskonterer disse på 25 år med 10 % rente (risiko) gir dette en nåverdi på kr. 2 953 000,-.
En del av sameiet er vernet i Trillemarka Rollagsfjell naturreservat. Videre er en del av skogen omfattet av bestemmelser om vernskog. Eiendommen inngår i samme jaktfelt som Bratterud.
Tomtevelger for Hovdeåsen Hyttefelt, ta en kikk her: https://www.3dmake.no/360/tomter-hovdeaasen/

Verja Kraft SA
Det er anlagt en kraftstasjon i forbindelse med Bratterudfossen. Dette er et prosjekt fra 2003 og er delt mellom tre grunneiere fordelt etter fallrett omregnet til fallmeter. Driften og omsetningen er etablert i Verja Kraft SA (samvirkeforetak), org. nr. 986141804, og med Numedal Regnskapskontor AS som regnskapsfører.
Til denne eiendommen ligger 26 fallmeter, tilsvarende 12,6% av kraftverket. I tider med høyere kraftpriser kan det bli et overskudd utover renter og avdrag på verket som vil utgjøre 12,6% av 30% av det eventuelle overskuddet. 
Verja Kraft har demning, men ikke dam, så produksjonen er væravhengig. Produksjonen opplyses til å være ca. 1,6 millioner Kwh årlig. Turbinen er fra 2004, og generatoren ble omviklet i 2023 etter at kopperviklingene hadde brent. Det opplyses at det er en vannlekkasje på turbinhus som må tettes.
Ovenfor takstmannen er det lagt frem regnskap for Verja kraft SA for 2020, 2021, 2022 og foreløpig regnskap for 2023. Disse viser et resultat før skatt på kr. 126 367,- i 2020, kr. 536 231,- i 2021, kr. 954 829,- i 2022 og kr. 170 386,- i 2023. Investeringen i omvikling av generatoren ble bokført i 2023, noe som påvirket resultatet i fjor. Anlegget hadde pr. 31.12.2023 kr. 1 559 516,- i langsiktig gjeld. Ny eier vil tre inn som medeier av Verja Kraft SA, og dermed overta både rett til inntekter og gjeldsforpliktelser.
Verdsetting: Gjennomsnittlig driftsresultat før skatt i perioden 2020-2023: kr. 446 953,-. Kapitalisert med 8 % rente (risiko) gir dette en verdi på kr. 5 586 912,-. Det gjøres fradrag for langsiktig gjeld: Verdi: kr. 4 027 396,-. Eiendommen har 12,6%. Dette tilsvarer en verdi på kr. 483 287.-.
Firmaattest for Verja Kraft SA, samt generell informasjon om organisasjonsformen Samvirkeforetak, ligger vedlagt i salgsoppgaven.

Odel - Konsesjon

Det er ikke opparbeidet odel på eiendommen.
Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Ved konsesjonsbehandling skal det ikke foretas priskontroll, da eiendommen er bebygd og har mindre enn 35 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Dersom kjøpet finansieres med lån, skal pantedokument fra kjøpers bank være mottatt hos eiendomsmegler senest dagen før avtalt overtakelse. Det oppfordres til at innbetaling til klientkonto gjennomføres som én innbetaling, og direkte fra kjøper selv eller fra kjøpers bank. Meglerforetaket forutsetter at innbetaling skjer samlet fra kjøpers konto i norsk finansinstitusjon.
Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet.

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven.
Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur.
Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt.

Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen.
Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen.

Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp.
Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Personopplysningsloven

I henhold til personopplysningsloven gjør vi oppmerksom på at interessenter kan bli registrert for videre oppfølging.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 1
  • Bruksnummer: 6
  • Fylkesnummer: 33
  • Fylkesnavn: Buskerud
  • Kommunenummer: 3336
  • Kommuneområde: Rollag
Les mer