Landbruksidyll med vakkert tun og flott, velholdt våningshus fra 1910, totalt 1749 daa.

Rakkestad
Landbrukseiendom
Meglerinformasjon

Velkommen

Velkommen Julsrud gård, landbruksidyll med vakkert tun og flott, velholdt våningshus fra ca. 1910. Fulldyrka jord og skog totalt 1749 daa.

- Landbruksidyll på totalt 1749 daa.
- Nydelig utsikt over landskapet.
- Sjarmerende våningshus renovert i 2003-08.
- Vakkert tun med opparbeidet hage.
- Sjarmerende hagestue med vedovn.
- Fine uteplasser hagen.
- Eldre kårbolig og stort stabbur.
- Trippelgarasje og vognskjul/garasje.
- 278 daa jord og over 1390 daa skog.
- Jakt på egen eiendom
- Hovedinngang og bi-inngang.
- Stort, landlig kjøkken fra 2006.
- Koketopp med gass og induksjon.
- Spiseplass, åpen peis og etasjeovn.
- Nydelig stue med klebersteinsovn.
- Romslig gang i 2. med plass til sofa.
- To flislagte bad fra 2022 og 2006.
- Badet i 2. er tilknyttet to soverom.
- Praktisk innredet vaskerom fra 2006.
- Seks soverom med plass til skap.
- Vannbåren varme.

Beliggenhet

Gårdsbruket ligger i et meget landlig område på Degernes i Rakkestad kommune. Fra gården er det ca. 7,5 km til Degernes sentrum og 16,6 km til Rakkestad sentrum som er kommunesenteret. I Degernes er det barneskole, barnehage, idrettshall, ballbinge og dagligvarebutikk. Området er ellers preget av spredt boligbebyggelse, samt større jord- og skogareal.

Fra gården er det umiddelbar nærhet til fint turterreng i skog og mark. I egen skog kan man jakte elg, rådyr, småvilt og fugl og det er flere vann i området hvor man kan prøve fiskelykken. Linnekleppen, som ligger 325 moh, er Østfolds høyeste utsiktspunkt og et populært turmål. Her finner man Nord-Europas eneste betjente brannvakttårn. Fra tårnet har man utsyn over store deler av Østfolds skoger og deler av Sverige, og på klare dager kan man se helt til Gaustatoppen.

I Rakkestad og nærområdene finnes skøytebane, lysløype, skiløyper, svømmehall, treningssenter, kino og bibliotek m.m. Rakkestad har ellers en sentrumsnær tursti, "Stien for alle", som er svært populær. Kommunen har også et mangfold av lag og foreninger med mange ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Rakkestadhallen benyttes både til idretts- og kulturarrangementer og Rakkestad stadion har kunstgressbane.

Eiendommen ligger sydøst i Rakkestad kommune. Eiendommen har et godt arealgrunnlag med både fulldyrka areal og skog. Eiendommens bygningsmasse er samlet på to tun. Tunet med våningshus, sidebygning og uthus er vakkert opparbeidet. Våningshuset er betydelig oppgradert de sener årene.

Det er tidligere vært gruvedrift på Julsrud. Gruvene stammer fra 1870-årene, men glansperioden var på 1930-tallet. Det ble utvunnet store mengder kvarts, feltspat og glimmer.

Rekreasjonsmuligheter i umiddelbar nærheten med fint turterreng i skog og mark med flere fiskevann.

Servicetilbud
I Degernes finnes det et lite utvalg av butikker, blant annet Coop Prix. I Rakkestad sentrum er det en flere butikker, kafeer og servicetilbud. Mysen, Askim og Sarpsborg ligger også godt innenfor rekkevidde om det ønskes et større utvalg.
Området gir mulighet for offentlig kommunikasjon via buss, og nærmeste bussholdeplass ligger langs hovedveien. Det er ca. 17 km til Rakkestad stasjon der du kan ta toget i retning Oslo. Ved å benytte bil tar det ca. 8 min til Degernes, 34 min til Mysen, 39 min til Sarpsborg, 43 min til Askim, halvannen time til Oslo. Det er forøvrig relativt kort vei til Strømstad og Norby.

Uteområde
Eiendommen består av flere gårds- og bruksnummer og har et samlet areal på 1749,8 daa. Arealet består blant annet av ca. 260 daa med fulldyrka jord, over 1390 daa med skog, samt overflatedyrka jord, innmarksbeite, uproduktiv skog, fastmark og et solrikt tun.

Tunet er en vakker idyll bebygd med et nydelig, hvitmalt våningshus, en eldre kårbolig, et stort stabbur, vognskjul/garasje og trippelgarasje. Rundt bebyggelsen er det noe naturtomt, gruslagt gårdsvei og store plenareal med plass til flere sittegrupper blant flotte sammenplantninger av rødbladete prydbusker, vintergrønt, rododendron, staudebed og frodige trær.

Gangareal er lagt med heller eller brostein, og for å riktig understreke idyllen er det en hvitmalt flaggstang og en hyggelig hagestue som kan benyttes store deler av året. Hagestuen har gulv av belegningsstein, saltak av klare bølgeplater i plast og vegger hovedsakelig bestående av høye, smårutete vinduer. Toppen av gavlene er av mørkbeiset panel. I den ene enden av bygget er det en oppmurt teglsteinspipe tilknyttet en vedovn perfekt til kjølige dager og på motsatt side er det en tofløyet dør med glass.

Jord, skog og tun

Eiendommen har to tun, det ene er Julsrudveien 133 og 135 med våningshus, sidebygning, stabbur, garasje, vognskjul og uthus og tunet ved Julsrudfossen/mølla inneholder låve m/fjøs, kaldfjøs, mølle og lager.

Eiendommen er på totalt 1 749 daa og er fordelt slik:
Jord:
Fulldyrket jord 260,9 daa.
Overflatedyrket jord 2,6 daa.
Innmarksbeite 15,0 daa, til sammen 278,5 daa.
Skog av særs høg bonitet 0,0 daa.
Skog:
Skog av høg bonitet 365,1 daa.
Skog av middel bonitet 591,4 daa.
Skog av lav bonitet 433,7 daa, til sammen 1 390,2 daa.
Annet:
Uproduktiv skog 37,6 daa.
Myr 0,0 daa.
Åpen jorddekt fastmark 9,4 daa.
Åpen grunnlendt fastmark 4,3 daa, til sammen 51,3 daa.
Bebygd, samf, vann til sammen 29,8 daa.

Sum 1 749,8 daa.


Jord:
Arealet er fordelt på 8 skifter, alle beliggende langs Julsrudveien. Jordsmonnkart definerer arealet med stort sett svært god jordkvalitet med hovedvekt på siltig leiere. Lite grus. Arronderingen er urasjonell med mange lange smale skifter, med øyer og jordekanter inntil skog med skyggepartier. I vest grenser arealet ned mot Vatvedtelva. Det meste av arealet med liten eller middels erosjonsrisiko. Eier er ikke kjent med dreneringstilstand, arealet er trolig drenert, men av eldre dato og vil trolig ha behov for fornyelse.

8 skifter fulldyrka areal 260,9 daa.
Overlatedyrket mark 2,6 daa.
Innmarksbeite 15,0 daa.
Sum jordbruksareal 278 daa.

Jorda er utleid og avtalen vil sannsynlig opphøre etter driftsåret 2005. Konferer megler for oppdatert informasjon.


Skog
Beskrivelse av skog, veidekning og driftsforhold.
Skogen stort sett samlet i en teig med brukbar dekning av skogsbilveier. Det er de siste årene avvirket noe mere tømmer enn tilveksten har vært i planperioden. I skogen er det to hytter, flere gruveanlegg med dagbrudd. Gruvedriften startet på 1870 tallet og varte langt inn på 1900
tallet.

Arealet er totalt 1253 daa fordelt slik:
Hkl. 1: 250 daa.
Hkl. 2:   77 daa.
Hkl. 3: 577 daa.
Hkl. 4: 249 daa.
Hkl. 5: 100 daa.

Gran m3 u.b.:   6900
Furu m3 u.b.:    5700
Lauv m3 u.b.:   1800

Tilvekst m3 u.b.: 473
Prod. evne m3 u.b. 545

Skogarealet ligger samlet rundt tunet, noe areal vest og syd for fulldyrket areal mens hovedvekten av arealet ligger mot øst. Eiendommen har en grei vegdekning hvor det aller meste av arealet ligger innenfor en drifstavstand på 500 meter i terreng.
Området har flere dagbrudd fra tidligere gruvedrift.

Viken skog utarbeidet en skogbruksplan i 2007. Takstingeniør har lagt denne til grunn og korrigert tall med oppgave fra aktivitetsoversikt fra skogfondkonto da sumtallsrapport ikke er ajourført. Siden 2007 har det vært drift i 2017, 2021 og 2023. I 2021 og 2023 ble det innmålt 5.144 kbm virke. Dette tilsvarer ca. 6.100 kbm stående virke. Takstingeniør har ikke gått gjennom bestandsliste slik at både hogstklassefordeling og stående volum fordelt på treslag må anses som et gjennomsnitt og ikke faktisk.
Arealer i sumtallsrapport er innenfor normalt avvik fra Gårdskart.

Takstingeniør har befart deler av arealet.

Forutsetninger ved beregning av avkastning:
- 60/40 fordeling mellom skurtømmer og massevirke.
- 80% av stående volum er omsettbart virke.
- Virkespris utgjør et gjennomsnitt over tid.
- Driftspris er vurdert på bakgrunn av drifstavstand, volum per tre og tretthet.
- Utgifter til fremtidig kulturarbeide.
- Kostnader ved innmåling/omsetning av virke.
- Utgifter til veivedlikehold, reparasjon av kjøreskader.
- Utgifter til administrasjon.
Rotnetto er beregnet til kr. 216,-/kbm.

Da det aller meste av avvirkningen har skjedd mot slutten av perioden er tilvekst i perioden 2007 til 2024 redusert med 10%. Eldre skogbruksplaner er gjerne konservative i forhold til nye med hensyn til tilvekst, produksjonsevne og bonitetsfordeling.

Tun: Selger har lagt sin sjel i tunet og fremstå meget vakkert. Det er arrondert beplantet med busker og trær og fremstår som parkmessig anlegg.

Mange eier av skog som denne benytter seg av skogentreprenører som Viken Skog, Norskog for veiledning og evnt drift av skogen. Konferer gjerne megler.

Jakt

Skogen er samlet i en teig som gir gode mulighet til rådyr, småvilt og fuglejakt på egen eiendom. For rådyrjakt er minsteareal 300 daa. Eiendommen alene utløser ikke elgrett (3.300 daa). Elgjakt samordnes med nabo.
Verdi av jakt er beregnet ut ifra markedstilpasset leiepris for jaktareal.

Innhold og standard

Eiendommen har to tun, det ene tunet (Julsrudveien 133 og 135) inneholder hovedhus, sidebygning, stabbur, garasje, vognskjul og uthus. Det andre tunet ved Julsrudfossen/mølla inneholder låve m/fjøs, kaldfjøs, mølle og lager, samt Julsrudveien 202 og 203. I tillegg ligger det bygg med adresse Julsrudveien 180 og 182 ca.1,2 km i luftlinje sydøst for tunet.

Bygningers arealer

Våningshus, hovedboligen, Julsrudveien 133.
Totalt BRA (bruksareal): 268 kvm
Antatt oppført ca. 1910, renovert 2003-2003.

BRA-i totalt: 268 kvm
1. etasje: 140 kvm.
2. etasje: 128 kvm.

1. etasje: Hall m/trapp, kjøkken, stue, bad/wc, vaskerom, bi-inngang og bod.
2. etasje: Trapperom/gang, bad/wc og 6 soverom.

Våningshuset ble vesentlig renovert i perioden 2003-08, ute så vel som inne. Det ble blant annet byttet takstein, takrenner og beslag. Utvendige fasader fikk ny kledning og både ytterdører, terrassedører og flere vinduer er skiftet. Drenering, samt utvendige vann- og avløpsrør ble også oppgradert. Innvendig ble de fleste overflater skiftet ut eller malt opp, og enkelte gulv ble rettet opp og lagt på nytt. To bad og vaskerom er fra henholdsvis 2022 og 2008.

I tilknytning til inngangspartiet er det en overbygget velkomstterrasse og på motsatt side er det både balkong og terrasse med vid utsikt mot bølgende åkerlapper og frodig skog. Balkongen har utgang fra ett soverom i andre etasje og terrassen har utgang fra stuen i første etasje.

I forkant av terrassen er det en støpt trapp med trinn på hver side som fører ned til hagen. Boligen har også utgang fra kjøkkenet til en markterrasse med dekke av bruddskifer, perfekt til spisebord, grill og sofagruppe. Terrassen strekker seg frem mot inngangspartiet og er delvis overbygd.

Entré: Fra gårdsplassen fører en brosteinsbelagt gangsti bort til det koselige inngangspartiet på våningshuset. Her er det overbygg, tram av tre med rekkverk rundt, utelys i nostalgisk stil og en to-fløyet, sortmalt ytterdør. Rundt hele ytterdøren er det glassfelt som gir fint dagslys til den romslige hallen innenfor, og her er det god plass til det man måtte ønske av entrémøblement.

Hallen har mørkegrå fliser med vannbåren gulvvarme, hvitmalt panel på veggene og downlights i himlingen. For øvrig har entreen dør inn til bad, vaskerom og kjøkken, og en hvitmalt, original trapp med mørke trinn og fine detaljer svinger seg opp til en luftig gang i andre etasje. I gangen er det hvitmalt panel på veggene, parkettgulv og god plass til en sofa eller så.

Boligen har også en bi-inngang praktisk tilknyttet bod og vaskerom slik at man slipper benytte hovedinngangen med arbeidstøyet på. Bi-inngangen er omtrent likt innredet som hovedentreen, med hvitmalt panel på veggene og grå fliser med vannbåren gulvvarme.

Kjøkken: Fra hallen er det glassdør inn til et stort og flott kjøkken med gjennomgående dagslys, peis og god plass til langbord hvor man kan samle hele familien til små og store sammenkomster. I taket er det panel og downlights, og i deler av taket er det også synlige bjelker. Veggene er kledd med hvitmalt panel og på gulvet er det enstavs parkett med vannbåren gulvvarme.
Det ene vinduet har buet topp med små ruter som skaper en vakker eleganse og på endeveggen er det en tofløyet dør ut til hellelagt markterrasse.
Kjøkkeninnredningen er fra 2006 og har en landlig, klassisk stil som kler boligen godt. Innredningen er bygget i hestesko og med takhøye skap på to sider og stor kjøkkenøy ut mot spiseplassen. Skuffer og skap har gråmalte profilerte fronter i heltre, kombinert med ett vitrineskap og flere med små glassfelt på toppen. 
Ved det ene vinduet er det dobbel oppvaskkum i porselen og ved kokeplass er det avtrekk fra ventilator og lyse fliser i rustikk stil på veggene bak. Hvitevarer som oppvaskmaskin og kjeramisk koketopp med gass er integrert og i en nisje er det avsatt plass til side-by-side kjøleskap. 

Stue: Fra kjøkkenet er det glassdør videre inn til en tvers gjennom nydelig stue. Stuen har parkettgulv lagt i mønster og gråmalt panel over hvitmalt brystningspanel med bred list. Taket er dekorativt, med bjelker og diagonalt panel.
I hjørnet er det en høy klebersteinsovn som er et smykke i seg selv, og arealet er så romslig at det er rikelig med plass til det man måtte ønske av møblement. I likhet med kjøkkenet har også stuen et vakkert, buet vindu og tofløyet dør ut til overbygget terrasse.

Bad/wc/vaskerom: Våningshuset har to pene bad og et separat vaskerom. Det ene badet ligger i andre etasje og ble oppgradert i 2022. Rommet har delikate grå fliser på vegger og gulv, varmekabler og delvis skråhimling med innfelte downlights. Baderomsinnredningen består av to skuffeseksjoner med folierte eikefronter, og den ene er toppet med heldekkende servant og et rundt speil med belysning.
Videre har badet et vegghengt toalett, og et nedsenket dusjhjørne med hånddusj og regnfallsdusj bak dusjvegger og skyvedører i glass. To vinduer i buet innramming gir fine lysforhold fra to sider og rommet har ellers to dører med direkte tilknytning til to soverom.

Bad 2: Det andre badet ligger i første etasje og er fra 2006. Rommet er stilrent, med grå gulvfliser over elektrisk gulvvarme og hvite fliser på veggene, med unntak av én vegg med hvitmalt panel.
Himling er pent lyssatt med downlights, og i en romslig dusjnisje med forheng er det dusjgarnityr med både hånddusj og deilig regnfallsdusj. Videre har badet gulvmontert toalett, en sort, veggmontert skuffeseksjon med heldekkende servant og et rundt speil med en koselig lampe over.

Vaskerom: Vaskerommet er også fra 2006 og ligger plassert mellom hovedinngang og bi-inngang i første etasje. Rommet har kalkfargede gulvfliser, vannbåren gulvvarme, hvitmalt panel på veggene og downlights i himlingen.
En kjekk innredning er bygget langs to vegger med hvite, profilerte fronter, grå benkeplate i laminat og nedfelt skyllekum i stål. Over kummen er det tørkestenger montert mellom overskapene og i benken er det opplegg for både vaskemaskin og tørketrommel

Soverom og garderobe: Tilbaketrukket i andre etasje har boligen hele seks delikate soverom, der to er tilknyttet samme bad og ett har utgang til balkong. Fem av rommene har malt panel på veggene og ett har tapet med mønster i gammeldags stil. To av rommene har parkettgulv, tre har malte tregulv og ett har ubehandlet tregulv. To har også vannbåren gulvvarme. Hvert rom har ellers gode lysforhold og god plass til garderobeskap eller annet ønsket møblement.


Sidebygning, Julsrudveien 135.
Antatt oppført 1930
Julsrudveien 135 er godkjent som bolig men benyttes som verksted og hobbyrom og inneholder fyringsanlegget for Julsrudveien 133.

BRA-e totalt: 164
1. etasje:120 kvm.
2. etasje:  44 kvm.

1. etasje: Vindfang, teknisk rom, 2 lagerrom, 2 hobbyrom, trapperom og bod.
2. etasje: Trapperom og 2 boder.

Bygning fundamentert på gråsteinsmur og støpt ringmur, antatt, satt til fjell. Trebjelkelag over krypkjeller og lite kjellerrom. Synlige skjevheter i bjelkelagene. Deler av krypkjeller ikke tilgjengelig. Vegger oppført i bindingsverk, utvendig kledd med stående kledning. Råteskader i store deler av kledning. Saltak konstruksjon i tre med loftsrom. Yttertak er tekket med sort betongstein. Ukjent alder på taktekking. Værslitt taktekking. Vinduer i trerammer med 2-lags glass fra ca. 1979.
Boligen er ikke beboelig som den står i dag. Vedfyrt sentralvarmeanlegg er plassert i eget rom i 1.etg. Dette anlegg varmer opp våningshuset på gården i dag. Boligen/bygningen fremstår med behov for totalrenovering.

Bygget antas å har oppvarmingskarakter rød  og energikarakter G.


Beskrivelse av vognskjul/garasje, Julsrudveien 133.
Areal: 65 BRA, oppført 1970, rehab. år 2005/2006
Bygningen er oppført syd på tunet. Et relativt nytt og godt egnet bygg til lagring av traktor og redskap. Bygningen er oppført på støpt markplate. Bindingsverkskonstruskjon i en etasje med god innvendig takhøyde. Bygget er utvendig kledd med malt stående panel. Saltak tekket med plater. To dobble slagdører på nordvegg. (b=3,0 h= 2,85 m). Bygget har ikke innlagt strøm.

Beskrivelse av bilgarasje, Julsrudveien 133.
Areal: 70 BRA
Bilgarasjen utgjør tunet mot nord. Garasjen er delvis fundamentert rett på fjell og delvis på støpte pilarer. Bjelkelag med bordgulv. Bygningskonstruksjon i en etasje, enkelt bindingsverk. Innvendig tregulv på bjelkelag. Utvendig panelt med malt tømmermannspanel. Saltak tekket med stein. Takrenner og nedløpsrør. Tre vippeporter på syd vegg hvorav en port med elektrisk drift. Innlagt strøm.

Beskrivelse av stabbur, Julsrudveien 133.
Areal: 110 BRA, rehab. år 2005/2006
Stabburet utgjør tunet mot nord sammen med bilgarasje. Tradisjonell bu oppført i to etasjer samt loft. Bygget er fundamentert med trepilarer på natursti heller. To av pilarene er forskjøvet og veltet. Enkelt reisverk utvendig kledd med malt stående panel. Ny panelt i 2005/06. Saltak tekket med stein. Takrenner og nedløpsrør mot syd. Grunnplan innredet med 5 rom, andre etasje og loft åpent areal. Andre etasje med skillevegger til kornbinger. Bygningen har innlagt strøm
Bortsett fra to veltede fundamenter er bygget godt vedlikeholdt.

Beskrivelse av gult uthus, Julsrudveien.
Areal: 90 BTA
Bygget er oppført vest på tunet. Byggets utforming har ikke noe spesifikt bruksområde. Bygget er opprinnelig oppført med en lav boligstandard. Bygget har ikke egen adresse og er pr. idag ikke egnet som bolig.
Bygget er oppført på støpt kjelleretasje med støpt gulv og støpt himling. Innvendig takhøyde i kjeller på 2,0 m. Bygningskonstruksjon i en etasje i bindingsverk med dårlig isolering. Bygget er utvendig kledd med malt tømmermannspanel hvor syd vegg er skiftet. Saltak tekket med sementstein. Teglpipe i sydvestre hjørne. Arealet er inndelt i to rom. Heve skyvedør på syd vegg. Husmorvinduer med isolerglass. Et vindu på østvegg er uten ramme og tettet med plast. Huset har ikke innlagt strøm, vann eller avløp.

BYGNINGSMASSE VED JULSRUDFOSS/MØLLA

Beskrivelse av lager, Julsrudfossen
Areal: 162 BTA
Ca 550 meter fra tunet med våningshuset ligger de fleste av eiendommens driftsbygninger konsentrert rundt Julsrudfossen. Lagerbygget ligger på nordsiden av fossen og vest for veien. Bygget har trolig vært brukt i forbindelse med gruvedriften og møllevirksomheten. Bygget er fundamenter med støpt ringmur på leirmasser. Enkelt bindingsverk i en etasje. Bortsett fra i vest er bygget uten innvendig gulv. Bygget er utvendig kledd med malt tømmermannspanel. Saltak tekket med eternitt. Tre skyvporter på syd vegg. Arealet er innvendig avdelt
med skillevegger. I arealet lengst øst er det plassert en dieseltank i glassfiber. Vestre del av bygget utgjør en hybel/leilighet. Takstingeniør hadde ikke tilgang til arealet. Arealet har ikke vært i bruk på flere år. Strøm er trolig frakoblet. Bygget synes godt fundamentert, men driftsrelevansen vurderes som vært lav med flere smårom og begrenset adkomst.

Beskrivelse av kaldt fjøs, Julsrudfossen
Areal: 96 BTA
Bygningen er oppført syd for Julsrudfossen og vest for Julsrudveien.
Bygget er oppført på støpt plate. Bygningskonstruksjon i en etasje, utvendig kledd med tømmermannspanel. Østvegg er delvis åpen. Saltak tekket med eternittplater. Takrenne og nedløp på østvegg. Bygget er innredet for storfehold med fanghekk mot øst og forbrett. Dobbel slagdør på syd vegg. Bygget brukes i dag som vedlager. Bygget har ikke innlagt strøm. Bygningen fremstår som noe slitt.

Beskrivelse av låve, Julsrudfossen
Areal: 450 BTA
Bygningen ligger syd for Julsrudfossen og øst for veien.
Bygningen er trolig oppført i flere omganger da det opprinnelig bygget er oppført i enkelt bindingsverk/stolpebygg, senere forsterket med stålbuer. Innvendig areal og bruk er også forandret underveis. Grunnplanet har en romslig skyveport på nordvegg. To store silokummer i treverk lang nordøstvegg. Langs syd vegg er det idag et areal som har liten driftsrelevans med svært lav takhøyde. Øvrig areal på grunnplan er åpent. Bygget er fundamentert på støpt ringmur trolig for det meste på fjell. Innvendig støpt gulv. Saltak tekket med eternittplater.
Med innkjøring fra østsiden har bygget gulv over hele etasjen. Skinnebane med løpekatt og silotalje langs nord og vest vegg. Romslig port på østvegg med utvendig asfaltert område. To plantørker lang sydvegg. Bygningen har god innvendig takhøyde bortsett fra silokummer.

Beskrivelse av mølle, Julsrudfossen
Areal: 305 BTA
Bygningen ligger på nordsiden av fossen. Bygget er pr. idag i svært dårlig forfatning. Kjeller under vestre del av bygget oppført i dobbelt tegl utvendig/innvendig pusset. Veggen har delvis rast ut i nordvestre hjørne. Innvendig støpt gulv. Overbygg i reisverk i 1 1/2 etasje. Utvendig kledd med stående panel. Saltak tekket med stein. Oppløft på nordvegg. Etasjeskiller i bjelkelag med tregulv. Bygget er innredet som mølle med drift av vannkraft fra fossen. Innredning er for det meste falt sammen men trolig mulig å restaurere. Selv demningen har større skader. Eier har tidligere søkt om kulturminnemidler og fått dette innvilget. Arbeide ble aldri igangsatt. Det vil trolig være mulighet for å søke på nytt og få innvilget midler til restaurering.

Beskrivelse av uthus/lager mølle, Julsrudfossen
Areal: 15 BTA
Et mindre bygg beliggende på fjellet rett nord for Mølla, Støpt plate med Oppkant. Overbygg i reisverk utvendig kledd med malt stående panel på
tre vegger. Pult tak med bølgeblikkplater. Port mot øst hvor selve porten er borte.
Bygningen er liten, men bortsett fra port, i relativt god stand. Driftsrelevansen er vurdert som svært lav.

Beskrivelse av fjøs, Julsrudfossen
Areal: 272 BTA
Fjøset er oppført i forlengelse mot vest på låven. Fjøset er oppført på støpt gjødselkjeller med port på vestvegg. Grunnplan er innredet med
båsfjøs mot nord og binger mot syd. Spaltegulv. 20 båsplasser med rørmelkeopplegg. Støpt forbrisk. 8 binger mot syd.
Overbygg med saltak over hver avdeling. Fjøset er muligens oppført i to omganger da det synes om avdelingene er sammenføyd med et flatt tak
mellom avdelingen. Denne delen med flatt tak har delvis store råteskader og fall ned i den vestre delen. Øvrig tak med eternittplater som synes i
god stand. Bygget utvendig kledd med malt tømmermannspanel. Innvendig tak nedforet og med ventilasjonsvifter.
Teknisk tilstand på bygget tilsier at bygget pr. idag ikke har noe eller svært liten driftsrelevans. Med noe vedlikehold kan bygget muligens brukes til dyrehold.

Beskrivelse  Julsrudveien 202 og 203.
Rett syd for bygninger rundt Julsrudfossen/mølla er det oppført to bolighus Flishaugen øvre, Julsrudveien 202 og Flishaugen nedre, Julsrudveien 203. Begge steder med aner tilbake til 1850 til 1870 tallet. Bygningene ble fraflyttet rundt 1920 og senere trolig ikke bebodd.
Begge bygg er i dårlig forfatning og da særlig 203 som stort sett har falt ned. 202 er i noe bedre forfatning og kan trolig reddes bortsett fra et tilbygg mot nord.

Vest for Julsrudveien er det oppført et uthus, dette også i svært dårlig forfatning.
Byggene er ikke tillagt noe verdi da den tekniske tilstand er dårlig og ikke egnet som boliger. Begge bygg er registrert med adresser som evt. kan forenkle en eventuell bruk at adressene. Det er bilvei forbi begge byggene og strøm frem til området.


Beskrivelse  Julsrudveien 180 (rød hytte)
BRA 37 kvm.
Hytte beliggende ca 1,2 km i luftlinje sydøst for tunet. Adkomst via Julsrudveien men siste km av dårlig kvalitet med begrenset fremkommelighet. Bygget er trolig oppført i forbindelse med gruvedrift i området. Bygget er oppført på en støpt ringmur med bjelkelag fundamentert på fjell. Bindingsverk i en etasje, dårlig isolert. Hoveddelen er inndelt i to rom, kjøkken/stue og soverom. Tilbygg mot syd. Bygget er utvendig kledd med tømmermannspanel. Saltak tekket med stein. Teglsteinspipe tilkoblet ildsted. BRA areal 37 kvm. Vinduer med doble trerammer og enkelt glass. Bygget har ikke innlagt strøm eller vann. Gass kokeplate og kjøleskap.
Bygget er utleid til jegere.
Takstingeniør hadde ikke tilgang til bygget innvendig slik at beskrivelse er basert på hva som kunne sees via vinduer.. Enkelt bygg men fremstår som jevnlig vedlikeholdt. Romslig tun rundt mot syd. Området har innretning med heis fra synlig dagbrudd samt slagghauger.

Julsrudveien 182
BRA 15,7 daa
Bygget ligger i samme område som nr.180 men noe lengre vest. Bygningen er i dårligere forfatning enn nr.180 og er ikke lengre i bruk. Bygget er fundamentert med naturstein punkter på fjell. Bygningskonstruksjon i bindingsverk i en etasje. Bygget inneholder et kombinert
stue/soverom men en enkelt kjøkkeninnredning. Pipe med tilkoblet ildsted. Bygget er utvendig kledd med tømmermannspanel. Saltak tekket med stein.
Tak i dårlig forfatning. Bygget står åpent.

I område er det ytterligere to bygg, et skjul med vedlager og utedo samt ei hytte som har stort sett falt sammen. Skjulets areal er BRA 15 kvm .

BYGNINGNINGSMASSEN VED JULSRUDFOSSEN/MØLLA, INKL. JULSRUDVEIEN 202, 203, 180 OG 182 OVERTAS SOM BESIKTIGET VED VISNING OG VIL IKKE BLI RYDDET.

TBA totalt:

Informasjon om arealbegrepene Fra og med 1. januar 2024 er det innført nye arealkrav, arealbegrep og måleprinsipper for bygninger gjennom NS 3940:2023. Det innebærer bl.a. at tidligere begrep som p-rom (primærrom) og s-rom (sekundærrom) ikke lenger blir benyttet. De nye arealbegrepene for bolig er: BRA-i (Internt bruksareal) er areal innenfor omsluttende vegger. Det er for eksempel stue, soverom, kjøkken, entré, bad, innvendig bod og rom for kommunikasjon mellom disse. Dersom boligen består av en bruksenhet BRA-e (Eksternt bruksareal) er for eksempel en ekstern bod, kjellerstue med egen inngang, gjesterom, tilleggsbygg eller andre rom som tilhører boenheten, men som ikke er direkte tilknyttet det interne arealet. Tilleggsbygg kan være for eksempel garasje, naust eller utvendig bod.

BRA-b (Innglasset balkong) er innglassede balkonger, verandaer og altaner som tilhører boenheten. TBA (Terrasse- og balkongareal) er arealet av terrasser, altaner, verandaer og åpne balkonger som er tilknyttet boenheten. GUA (Gulvareal) og ALH (Areal med lav takhøyde) kan opplyses om dersom det er aktuelt for den spesifikke boligen. GUA og ALH skal bare oppgis sammen med BRA for å forhindre uklarhet om hva som er boligens bruksareal. Boligens bruksareal (BRA) utgjør totalt arealene for BRA-i, BRA-e og BRA-b, dvs.: BRA-i + BRA-e + BRA-b = BRA. Arealer for andre bygningstyper som ikke er bolig/fritidsbolig, f.eks. landbruksbygninger, opplyses som BRA (Bruksareal), og/eller BTA (Bruttoareal/Grunnflate). Ta kontakt med ansvarlig megler dersom det skulle være spørsmål knyttet til arealbegrepene.

Oppvarming, piper og ildsteder

Oppvarming - Teknisk
I kårboligen er det sentralfyringsanlegg som sørger for vannbåren varme til oppvarming i våningshuset. Våningshuset har vannbåren gulvvarme i hele første etasje, med unntak av stuen, og på to soverom i andre etasje.
I stuen og enkelte andre rom er det vannbåren radiatorer. Det er videre panelovn på ett soverom og elektriske varmekabler på badet i 2. etasje. Som tilleggsvarme har boligen klebersteinsovn i stuen, samt vedovn og åpen peis på kjøkkenet.
Det finnes to 200 liters varmtvannsberedere, hvor den ene er fra 2011. Ventilasjonen er naturlig, kombinert med ventilator på kjøkkenet og elektriske styrte vifter på badene. Hele det elektriske anlegget ble skiftet ut i forbindelse med renoveringen i perioden 2003-2008. Boligen har ellers tre sikringsskap med automatsikringer, plassert i kjeller, første etasje og andre etasje.

Reguleringsforhold

Eiendommen ligger i landbruks-, natur og friluftsområde der det ikke er tillatt med oppføring av ny spredt boligbebyggelse. Kommuneplan for 2011 - 2022, gjelder fortsatt.

Odel - Konsesjon

Det er konsesjonsplikt i henhold til konsesjonsloven. Det er kjøpers risiko og kostnad å oppnå konsesjon. Utfyllende informasjon om konsesjonsrisikoen står beskrevet i salgsoppgaven.
Det er opparbeidet odel på eiendommen.

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at forbrukerkjøpere har anledning til å tegne boligkjøperforsikring. Forsikringen gir kjøper bistand etter avhendingsloven og dekker all advokatbistand, skadetakster og utgifter til rettsapparatet. Forsikringen tegnes senest på kontraktsmøtet. Les mer om forsikringen i salgsoppgaven. Kjøpere som handler som ledd i næringsvirksomhet har ikke anledning til å tegne boligkjøperforsikring iht. vilkår fra forsikringsselskapet.

Oppgjør

Kjøpesum og kjøpers omkostninger, samt pantedokument tilknyttet eventuelt lån, skal være innbetalt til eiendomsmeglers klientkonto senest dagen før avtalt overtakelse. Hvis kjøper ikke ønsker en hjemmelsoverføring av eiendommen til seg, må det tas forbehold om dette i budet

Tilbud om lånefinansiering og forsikringer

Landkreditt Bank kan gi deg lånetilbud til finansiering av eiendommen. Våre meglere kan opprette kontakt mellom deg og en kunderådgiver i banken og som kunde hos oss lover banken en hurtig behandling av din låneforespørsel. Landkreditt Forsikring kan gi deg forsikringstilbud på eiendommen du velger å kjøpe. Samler du flere forsikringer hos Landkreditt Forsikring, kan du få inntil 23% rabatt.

Landkreditt Bank og Forsikring er lokalt til stede i store deler av Norge og tar gjerne bank- eller forsikringspraten hjemme hos deg.

Budgivning

Forbrukerinformasjon om budgivning er vedlagt i salgsoppgaven. Alle bud, budforhøyelser og budendringer skal inngis skriftlig til megler. Det første budet skal legitimeres og med budgivers signatur. Bud inngis fortrinnsvis via budgivningsplattformen Tryggbudgivning.no på nett hvor legitimasjon og signatur bekreftes ved å benytte e-signatur, eksempelvis BankID eller MinID. Link til budskjema på Tryggbudgivning.no ligger tilgjengelig i nettannonsen på Finn.no, link kan også fås tilsendt av megler. Om ikke denne benyttes kan ordinært budskjema i salgsoppgaven brukes. Megler skal så snart som mulig bekrefte skriftlig overfor budgiver at bud er mottatt. Bud som ikke er skriftlig, eller som har kortere akseptfrist enn til kl. 12.00 første virkedag etter siste annonserte visning, vil ikke bli formidlet til selger. Et bud er bindende for budgiver når budet er kommet til selgers kunnskap. Selger står fritt til å akseptere eller forkaste ethvert bud, og er således ikke forpliktet til å akseptere det høyeste budet på eiendommen. Megler skal, i den grad det er nødvending og mulig, informere de involverte i budrunden skriftlig om status i budgivningen. Megler er forpliktet til å legge til rette for en forsvarlig avvikling av budrunden, og for at budene skal kunne bli behandlet og videreformidlet skriftlig til alle involverte parter må ethvert bud ha en tilstrekkelig lang akseptfrist. Selger må skriftlig akseptere budet før budaksept kan formidles til budgiver. Bud og senere budforhøyelser/endringer bør derfor ha akseptfrist på minimum 30 minutter fra budet inngis. Budforhøyelser bør derfor skje i god tid før fristens utløp. Selger og kjøper har krav på å få utlevert kopi av budjournalen straks etter at handel er kommet i stand. Alle som har inngitt bud på eiendommen kan på forespørsel få en kopi av anonymisert budjournal etter at budrunden er avsluttet.

Lovanvendelse og kontraktsbetingelser

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven. Selgers eventuelle mangelsansvar og kjøpers undersøkelsesplikt reguleres av bestemmelsene i avhendingsloven kapittel 3. Det er vedtatt endringer i avhendingsloven som trådte i kraft 01.01.2022. Som følge av endringene vil det gjelde ulike regler, om kjøper er en forbrukerkjøper eller ikke. Dette er redegjort for nedenfor: Følgende gjelder ved salg til forbrukerkjøper*: * Med forbrukerkjøper menes kjøp av eiendom når kjøperen er en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. For å få et best mulig beslutningsgrunnlag er det viktig å lese salgsdokumentene grundig før visning, og uansett før budgivning. Salgsoppgaven inneholder sentrale opplysninger fra eiendomsmegleren, tilstandsrapport fra bygningssakkyndig, egenerklæring fra selger og andre dokumenter med relevant innhold. Uavhengig av om det er lest eller ikke, regnes Kjøper for å kjenne til det som går tydelig fram av salgsdokumentene.
I tillegg til å sette seg grundig inn i dokumentene, oppfordres interessenter til å undersøke eiendommen nøye. Eiendommen kan ha en mangel dersom den ikke samsvarer med kravene til kvalitet, utrustning og annet som følger av avtalen, jf. avhendingsloven § 3-1. Videre vil eiendommen ha mangel dersom det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen som har virket inn på avtalen, jf. avhendingsloven §§ 3-7 og 3-8. Ved salg til forbrukerkjøper er det ikke anledning til å ta forbehold om at eiendommen selges "som den er" eller med lignende generelle forbehold. Forbehold om eiendommens tilstand som er spesifisert nok til å kunne innvirke på kjøpsvurderingen, anses likevel som en del av avtalen, og vil derfor ikke kunne påberopes som mangel jf. avhendingsloven § 3-9 (2) andre setning.
Hvis det ikke er avtalt noe særskilt, gjelder bestemmelsene i avhendingsloven §§ 3-2 til 3-6 om generelle krav til eiendommen, arealavvik og tilbehør. Disse bestemmelsene supplerer altså det som følger av avtalen. Boligens alder, type og synlige tilstand har betydning for hvilken kvalitet og stand som kan forventes. For eksempel kan det ikke forventes at en eldre bolig har samme tilstand som en ny eller nyere bolig. Eldre boliger er vanligvis bygget etter andre krav og med andre materialer, og vil i tillegg ha varierende grad av slitasje og skader som følge av blant annet bruk, værpåkjenninger og annen aldersforringelse. Skader og forringelser som er naturlige følger av dette vil normalt ikke bli ansett som kjøpsrettslige mangler.
Kjøper kan ikke gjøre gjeldende som en mangel noe kjøperen kjente eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått. Dersom kjøperen før avtaleinngåelsen har undersøkt eiendommen, eller uten rimelig grunn unnlatt å følge oppfordringen om undersøkelse, kan kjøperen ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen. Det gjøres oppmerksom på at selv om det skulle være mangel ved eiendommen, må kjøperen selv dekke tap og kostnader opp til et beløp på 10 000 kroner (kjøpers "egenandel"/ "egenrisiko"), om ikke annet er sagt i loven. Kjøpers egenrisiko har ikke betydning for spørsmålet om det foreligger en mangel. Beløpet kommer imidlertid til fradrag i en eventuell utmåling av prisavslag eller erstatning dersom det er en mangel ved eiendommen som selger er ansvarlig for.

Følgende gjelder ved salg til noen som hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet (ikke-forbrukerkjøper): Dersom kjøper ikke er forbrukerkjøper selges eiendommen "som den er". Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: Endå eigedomen er selt 'som han er' eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers. Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving. Informasjonen ovenfor om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.
Ved spørsmål, kontakt megler for mer informasjon. I alle tilfeller forutsettes det, med mindre annet er avtalt, at hjemmel overføres til kjøper ved overtakelse.

Matrikkeinformasjon

  • Gårdsnummer: 179
  • Bruksnummer: 6
  • Fylkesnummer: 31
  • Fylkesnavn: Østfold
  • Kommunenummer: 3120
  • Kommuneområde: Rakkestad
Les mer